Ana SayfaGenel Sağlık BilgileriİlaçAmitiza (Lubiprostone) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Amitiza (Lubiprostone) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Amitiza, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) ile ilişkili ve ilaçlara bağlı kabızlık semptomlarını tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır. IBS Ajanları adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Amitiza tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Amitiza’nın Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Amitiza, aşağıdakileri içeren ciddi yan etkilere neden olabilir:

  • nefes almada zorluk
  • şiddetli veya devam eden mide bulantısı
  • ishal, gaz, şişkinlik
  • sersemlik
  • karın ağrısı, baş ağrısı

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

Endikasyonları Nelerdir?

Amitiza, yetişkinlerde kronik idiyopatik kabızlığın (CIC) tedavisi için endikedir.

Amitiza, önceki kansere bağlı veya kanser harici kronik ağrısı olan opioid kaynaklı kabızlığın (OIC) tedavisi için endikedir.

Amitiza, en az 18 yaşında olan kadınlarda kabızlıkla birlikte irritabl bağırsak sendromunun (IBS-C) tedavisinde endikedir.

Kullanım Sınırlamaları

Difenilheptan opioidleri alan hastalarda opioid kaynaklı kabızlığın tedavisinde Amitiza’nın etkinliği belirlenmemiştir.

Dozaj ve Kullanım Önerileri Nelerdir?

Dozlama: Orta (Child Pugh Sınıf B) ve şiddetli (Child Pugh Sınıf C) karaciğer yetmezliği olan hastalar için endikasyon ve ayarlamalara göre Amitiza’nın önerilen oral dozu günde iki kez 24 ile 8 mcg’dir. Doz tolere edilirse ve uygun bir aralıktan sonra yeterli bir yanıt alınmazsa, hasta yanıtının uygun şekilde izlenmesiyle dozlar daha sonra tam doza yükseltilebilir.

Kullanım: Amitiza yiyecek ve su ile ağızdan alınmalıdır. Kapsüller bütün olarak yutulmalı ve parçalanmamalı veya çiğnenmemelidir. Doktorlar ve hastalar, devam eden tedaviye duyulan ihtiyacı periyodik olarak değerlendirmelidir.

Depolama Koşulları Nelerdir?

Amitiza 25°C’de (77°F) ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır; dışarıda 15° ila 30°C (59° ila 86°F) arasında bulunabilmektedir. Işıktan ve aşırı sıcaklıklardan korunmalıdır.

Uyarılar ve Önlemler

Mide Bulantısı: Amitiza alan hastalarda mide bulantısı görülebilir. Yiyeceklerin Amitiza ile birlikte uygulanması bulantı semptomlarını azaltabilir.

İshal: Amitiza’yı şiddetli ishali olan hastalarda kullanmaktan kaçınılmalıdır. Hastalar, tedavi sırasında olası diyare oluşumunun farkında olmalıdır. Hastalara Amitiza’yı bırakmaları ve şiddetli ishal meydana gelirse sağlık uzmanlarıyla iletişime geçmeleri söylenmelidir.

Senkop ve Hipotansiyon: Pazarlama sonrası ortamda Amitiza ile senkop ve hipotansiyon bildirilmiştir ve bu advers reaksiyonların birkaçı hastaneye yatışla sonuçlanmıştır. Bazı hastalarda advers reaksiyon gelişmeden önce eşlik eden diyare veya kusma görülmüştür. Hastalar, tedavi sırasında senkop ve hipotansiyon riskinin ve diyare veya kusma gibi diğer advers reaksiyonların bu riski artırabileceğinin farkında olmalıdır.

Nefes Darlığı: Klinik çalışmalarda, Amitiza alan tedavi edilen CIC, OIC ve IBS-C popülasyonlarının sırasıyla %3, %1 ve < %1’inde dispne bildirilmiştir. Bazı hastalar nefes darlığı nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. Bu olaylar genellikle göğüste sıkışma hissi ve nefes almada zorluk olarak tanımlanmıştır ve genellikle ilk dozu aldıktan sonra 30 ila 60 dakika içinde akut bir başlangıç ​​gösterir. Genellikle dozu aldıktan sonra birkaç saat içinde düzelirler, ancak sonraki dozlarda sıklıkla nüks bildirilmiştir. Hastalara, dispne oluşursa sağlık uzmanlarıyla iletişim kurmaları söylenmelidir.

Bağırsak Tıkanıklığı: Mekanik gastrointestinal obstrüksiyonu düşündüren semptomları olan hastalarda, Amitiza ile tedaviye başlamadan önce bir obstrüksiyon olmadığını doğrulamak için kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

Gebelik: Oral uygulamayı takiben, plazmadaki lubiproston konsantrasyonları, miktar tayin seviyesinin altındadır; bununla birlikte, metabolitlerden biri olan M3, ölçülebilir sistemik konsantrasyonlara sahiptir. Gebe kadınlarda lubiproston kullanımına ilişkin mevcut sınırlı veriler, ilaca bağlı olumsuz gelişimsel sonuçlar riskini bildirmek için yetersizdir. Belirtilen popülasyon için majör doğum kusurları ve düşük riskinin arka plan riski bilinmemektedir. Tüm gebeliklerin arka planında doğum kusuru, kayıp veya diğer olumsuz sonuçlar riski vardır.

Emzirme Dönemi: Anne sütünde lubiproston varlığına veya lubiprostonun süt üretimi üzerindeki etkisine ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Lubiprostonun anne sütüyle beslenen bebek üzerindeki etkisine ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Emziren sıçanların sütünde ne lubiproston ne de aktif metaboliti (M3) mevcut değildi. Hayvan sütünde bir ilaç bulunmadığında, ilacın insan sütünde bulunmama olasılığı yüksektir. Lubiproston varsa, emzirilen bebekte ishale neden olabilir. Emzirmenin gelişimsel ve sağlıkla ilgili yararları, annenin Amitiza’ya olan klinik ihtiyacı ve anne sütüyle beslenen bebek üzerinde Amitiza’dan veya altta yatan anne durumundan kaynaklanan olası olumsuz etkilerle birlikte düşünülmelidir. Amitiza ile tedavi edilen emziren annelerin bebekleri ishal açısından izlenmelidir.

Pediatrik Kullanım: 6 yaşından küçük pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik belirlenmemiştir.

Geriatrik Kullanım: Amitiza 24 mcg’nin CIC’li yaşlı alt popülasyonunda (en az 65 yaşında) günde iki kez etkililiği, genel çalışma popülasyonundaki etkinlikle tutarlıdır. Klinik güvenlik sonuçları, daha şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda advers olayların insidansının ve şiddetinin arttığını göstermiştir. Tüm endikasyonlar için şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda Amitiza dozu ayarlanmalıdır. CIC ve OIC için tedavi edilen orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda da doz ayarlaması gereklidir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf A) doz ayarlaması gerekli değildir.

Doz Aşımı Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Klinik gelişim sırasında Amitiza ile doz aşımına ilişkin altı rapor bulunmaktadır. Bu altı vakadan sadece iki denek advers olay bildirmiştir: biri 168 ila 192 mcg Amitiza aldıktan sonra kusma, ishal ve mide ağrısı ve diğeri 36 mcg Amitiza aldıktan sonra aşırı doz gününde ishal ve eklem yaralanması bildirmiştir. Bilinen bir doz aşımı tedavisi yoktur.

Kontrendikasyonları Nelerdir?

Amitiza, bilinen veya şüphelenilen mekanik gastrointestinal obstrüksiyonu olan hastalarda kontrendikedir.

Hareket Mekanizması

Lubiproston, serumdaki sodyum ve potasyum konsantrasyonlarını değiştirmeden klorürden zengin bağırsak sıvısı salgısını artıran, lokal olarak etkili bir klorür kanalı aktivatörüdür. Lubiproston, insan bağırsağının apikal zarının normal bir bileşeni olan ClC-2’yi protein kinaz A’dan bağımsız bir şekilde spesifik olarak aktive ederek etki eder. Lubiproston, bağırsak sıvısı salgısını artırarak bağırsaktaki hareketliliği arttırır, böylece dışkı geçişini kolaylaştırır ve kronik idiyopatik kabızlıkla ilişkili semptomları hafifletir. İnsan hücre dizilerinde yama klemp hücre çalışmaları, lubiprostonun ve metabolitlerinin faydalı biyolojik aktivitesinin çoğunluğunun sadece gastrointestinal epitelyumun apikal (luminal) kısmında gözlendiğini göstermiştir. Lubiproston, bağırsak epitel hücrelerinde apikal ClC-2 kanallarının aktivasyonu yoluyla, sekretomotor nöron uyarılabilirliğinin baskılanmasından kaynaklanan opiyatların antisekretuar etkisini atlar. Lubiproston tarafından ClC-2’nin aktivasyonunun ayrıca, iskemik domuz bağırsağının ex vivo çalışmalarında sıkı bağlantı protein komplekslerinin restorasyonu yoluyla mukozal bariyer fonksiyonunun iyileşmesini uyardığı ve bağırsak geçirgenliğini azalttığı da gösterilmiştir. In vitro protein bağlama çalışmaları, lubiprostonun insan plazma proteinlerine yaklaşık %94 oranında bağlandığını göstermektedir.

Lubiproston, 15 pozisyonlu redüksiyon, α-zincir β-oksidasyonu ve ω-zincir ω-oksidasyonu ile hızlı ve kapsamlı bir şekilde metabolize edilir. İnsan karaciğer mikrozomlarının kullanıldığı in vitro çalışmalar, sitokrom P450 izoenzimlerinin lubiproston metabolizmasında yer almadığını göstermektedir. Diğer in vitro çalışmalar, lubiprostonun bir metaboliti olan M3’ün, 15-karbonil parçasının mikrozomal karbonil redüktaz tarafından bir hidroksi parçasına indirgenmesiyle oluştuğunu göstermektedir. M3, radyoetiketli lubiproston dozunun %10’undan daha azını oluşturur. Hayvan çalışmaları, lubiproston metabolizmasının, büyük olasılıkla herhangi bir sistemik absorpsiyon yokluğunda, mide ve jejunumda hızla meydana geldiğini göstermiştir.

Lubiproston plazmada saptanamamıştır; bununla birlikte, M3’ün 0,9 ila 1,4 saat arasında bir aralığı vardır. Tek bir oral dozundan sonra %60 oranında idrarla ve %30 oranında dışkı ile geri kazanılır. Lubiprostone ve M3, insan dışkısında sadece eser miktarlarda tespit edilir.

Güvenli ve Etkili Kullanım İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Hastalara mide bulantısını azaltmak için Amitiza’yı yiyecek ve su ile ağızdan almaları söylenmelidir. Kapsüller bütün olarak yutulmalı ve parçalanmamalı veya çiğnenmemelidir. Doktorlar ve hastalar, devam eden tedaviye duyulan ihtiyacı periyodik olarak değerlendirmelidir.

Kaynak: Amitiza (Lubiprostone) Drug, 2020

RELATED ARTICLES

Çok Okunanlar