Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Antikoagülan Tedavi Kanama Risklerini Etkiliyor

Venöz tromboembolizm (VTE), dünya genelinde yaygın bir morbidite ve mortalite sebebidir. Bu çalışmada, akut VTE tanısı alan hastalarda antikoagülan tedavinin büyük organ kanamaları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Özellikle, vitamin K antagonistleri (VKA) ile doğrudan oral antikoagülanlar (DOAC) karşılaştırılmıştır.

Bu retrospektif gözlemsel çalışmada, VTE tanısı konmuş ve DOAC veya VKA tedavisi alan 46 hastanın tıbbi kayıtları incelenmiştir. Hastaların demografik bilgileri, eşlik eden hastalıkları ve tedavi detayları belgelenmiştir. Hastaneye yatıştan sonraki 30 gün içinde, gastrointestinal ve intrakraniyal kanama odaklı önemli organ kanamaları incelenmiştir.

Çalışma Bulguları

Çalışmaya katılan 46 hastanın 24’ü VKA, 22’si DOAC tedavisi almıştır. DOAC ve VKA gruplarının başlangıç özellikleri benzerlik gösterdiği için analizler iyi eşleştirilmiştir. Kanama bölgelerinin incelenmesi, DOAC grubunda intrakraniyal kanama insidansında artış (12, %55,5) görülürken, VKA grubunda üst gastrointestinal kanama (12, %50) artışı belirlenmiştir. Bu farklılıklar istatistiksel anlam taşımamakla birlikte, önceki araştırmalarla uyumlu şekilde DOAC’ların daha düşük katastrofik kanama riski taşıyabileceği öne sürülmüştür. VKA ile tedavi edilen hastaların hastane içi mortalite oranı %33,3 (n=8) iken, DOAC ile tedavi edilenlerde bu oran %18,2 (n=4) olarak saptanmıştır. Bu farklılıklar istatistiksel anlam taşımamaktadır (P>0.05). Ayrıca, kanama ile ilişkili mortalite değerlendirmesinde VKA grubunda altı (%25) ve DOAC grubunda üç (%13.6) ölüm gözlenmiştir; P değeri yine istatistiksel anlam taşımamaktadır (P>0.05).

Sonuçlar

Bu çalışma, akut VTE tedavisinde kullanılan antikoagülanların kanama sonuçlarına yönelik önemli bilgiler sunmaktadır. Kanama desenlerindeki farklılıklar, antikoagülan seçiminde kanama bölgesinin göz önünde bulundurulmasının önemini vurgulamaktadır. Benzer mortalite oranları, DOAC’ların güvenlik profilinin olumlu olduğunu desteklemektedir.

Kullanılabilir Çıkarımlar

• DOAC’lar, intrakraniyal kanama riskini artırabilir ancak genel kanama riski açısından daha güvenli olabilir.

• VKA’lar, gastrointestinal kanama riski taşır.

• Antikoagülan seçimi yapılırken hastanın kanama riski ve kanama bölgesi dikkate alınmalıdır.

Çalışmanın bulguları, antikoagülan tedavi seçiminde kanama risklerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. DOAC’lar, VKA’lara göre daha düşük bir genel kanama riski sunabilir, ancak intrakraniyal kanama riskini artırabilir. VKA’lar ise gastrointestinal kanama riski taşır. Bu nedenle, tedavi planlanırken hastanın özellikleri ve kanama eğilimleri dikkate alınmalıdır.

Orijinal Makale: Cureus. 2024 May 19;16(5):e60616. doi: 10.7759/cureus.60616. eCollection 2024 May.

Popüler Gönderiler