Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Avodart (Dutasteride) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Avodart Nedir?

Avodart, prostat büyümesinin (Benign Prostat Hiperplazisi) semptomlarını tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır. 5-Alfa-Redüktaz İnhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Avodart tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Avodart’ın Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Avodart’ın olası yan etkileri şunları içerir:

  • kurdeşen
  • nefes almada zorluk, boğaz ağrısı
  • yüzde veya boğazda şişme
  • ateş
  • cilt hassasiyeti, kabarma ve soyulma ile birlikte kırmızı veya mor deri döküntüsü
  • azalmış libido (cinsel dürtü)
  • seks sırasında salınan meni miktarının azalması
  • iktidarsızlık
  • göğüs hassasiyeti

Yukarıda listelenen belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

Endikasyonları Nelerdir?

Avodart (dutasterid), prostat büyümesi olan erkeklerde semptomatik iyi huylu prostat hiperplazisinin (BPH) tedavisi için endikedir: semptomları iyileştirir, akut üriner retansiyon (AUR) riskini azaltır ve BPH ile ilgili ameliyat ihtiyacı riskini azaltır.

Alfa adrenerjik antagonist tamsulosin ile kombinasyon halinde Avodart, prostat büyümesi olan erkeklerde semptomatik BPH’nin tedavisi için endikedir.

Kullanım Sınırlamaları

Avodart, prostat kanserinin önlenmesi için onaylanmamıştır.

Dozaj ve Kullanım Önerileri Nelerdir?

Kullanım: Kapsül içeriği ile temas, orofaringeal mukozanın tahriş olmasına neden olabileceğinden, kapsüller bütün olarak yutulmalı ve çiğnenmemeli veya açılmamalıdır. Avodart yiyecekle birlikte veya yiyeceksiz uygulanabilir.

Dozlama: Monoterapi için önerilen Avodart dozu, günde bir kez alınan 1 kapsüldür (0,5 mg). Alfa-adrenerjik antagonist ile kombinasyon için önerilen Avodart dozu ise günde bir kez alınan 1 kapsül (0,5 mg) ve günde bir kez alınan tamsulosindir 0,4 mg’dır.

Depolama Koşulları Nelerdir?

Avodart kapsülleri oda sıcaklığında (15 ° C ila 30 ° C) saklanmalıdır. Avodart kapsülleri yüksek sıcaklıklarda saklanırsa deforme olabilir ve / veya rengi değişebilir. Kapsüller deforme olmuş, rengi solmuş veya sızdırıyorsa Avodart kullanılmamalıdır. Artık ihtiyaç duyulmayan ilaç güvenle atılmalıdır.

Uyarılar ve Önlemler

Prostat Spesifik Antijen (PSA) Üzerindeki Etkileri ve Prostat Kanseri Tespitinde PSA Kullanımı: Klinik çalışmalarda, Avodart 3 ila 6 aylık tedavide serum PSA konsantrasyonunu yaklaşık %50 azaltmıştır. Bu düşüş, semptomatik BPH’li deneklerde tüm PSA değerleri aralığında tahmin edilebilir olmakla birlikte, bireylerde farklılık gösterebilir. Avodart ayrıca prostat kanseri varlığında serum PSA’da düşüşlere neden olabilir. Avodart alan erkeklerde seri PSA’ları yorumlamak için, tedaviye başladıktan en az 3 ay sonra yeni bir PSA taban çizgisi oluşturulmalı ve daha sonra PSA periyodik olarak izlenmelidir. Avodart sırasında en düşük PSA değerinden doğrulanmış herhangi bir artış, prostat kanserinin varlığına işaret edebilir ve PSA seviyeleri 5 alfaredükaz inhibitörü kullanmayan erkekler için normal aralıkta olsa bile değerlendirilmelidir. Avodart ile uyumsuzluk, PSA test sonuçlarını da etkileyebilir. Avodart ile 3 ay veya daha uzun süre tedavi gören bir erkekte izole bir PSA değerini yorumlamak için, tedavi edilmeyen erkeklerde normal değerlerle karşılaştırmak için PSA değeri iki katına çıkarılmalıdır. Serbest-toplam PSA oranı (serbest PSA yüzdesi), Avodart’ın etkisi altında bile sabit kalır. Klinisyenler, Avodart alan erkeklerde prostat kanserinin saptanmasına yardımcı olarak yüzde serbest PSA kullanmayı seçerse, değerinde herhangi bir ayarlama gerekli görünmemektedir.

Yüksek Dereceli Prostat Kanseri Riskinin Artması: 5 alfa redüktaz inhibitörü, yüksek dereceli prostat kanseri gelişme riskini artırabilir. 5 alfa redüktaz inhibitörünün prostat hacmini azaltmadaki etkisinin veya denemeyle ilişkili faktörlerin bu çalışmaların sonuçlarını etkileyip etkilemediği belirlenmemiştir.

Diğer Ürolojik Hastalıklar İçin Değerlendirme: Avodart ile tedaviye başlamadan önce, benzer semptomlara neden olabilecek diğer ürolojik durumlar dikkate alınmalıdır. Ek olarak, BPH ve prostat kanseri bir arada bulunabilir.

Gebe Kadınlarda Avodart’ın Transdermal Maruziyeti: Avodart kapsülleri hamile veya hamile olabilecek kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. Dutasterid deriden emilebilir ve istenmeyen fetal maruziyete ve erkek fetüs için potansiyel riske neden olabilir. Hamile bir kadın sızıntı yapan dutasterid kapsülleri ile temas ederse, temas alanı derhal sabun ve suyla yıkanmalıdır.

Kan Bağışı: Avodart ile tedavi edilen erkekler, son dozlarını takip eden en az 6 ay geçene kadar kan bağışı yapmamalıdır. Bu ertelenmiş sürenin amacı, dutasteridin hamile bir kadın transfüzyon alıcısına uygulanmasını önlemektir.

Semen Özellikleri Üzerindeki Etki: Bireysel bir hastanın fertilitesi için dutasteridin semen özellikleri üzerindeki etkisinin klinik önemi bilinmemektedir.

Gebelik: Avodart, erkek fetüse zarar verebileceğinden gebelikte kullanım için kontrendikedir. Avodart kadınlarda kullanım için endike değildir. Avodart, testosteronun erkek cinsel organlarının normal gelişimi için gerekli bir hormon olan dihidrotestosterona (DHT) dönüşmesini önleyen bir 5 alfa redüktaz inhibitörüdür. Erkek fetüslerin cinsel organlarındaki anormallikler, bu dönüşümün engellenmesinin beklenen bir fizyolojik sonucudur. Bu sonuçlar, genetik 5 alfa redüktaz eksikliği olan erkek bebeklerdeki gözlemlere benzer.

Emzirme Dönemi: Avodart kadınlarda kullanım için endike değildir. Dutasteridin insan sütündeki varlığı, anne sütüyle beslenen çocuk üzerindeki etkileri veya süt üretimi üzerindeki etkileri hakkında bilgi mevcut değildir.

Kısırlık: Dutasteridin bireysel bir hastanın fertilitesi için semen özellikleri üzerindeki etkisinin klinik önemi bilinmemektedir.

Pediatrik Kullanım: Avodart pediyatrik hastalarda kullanım için endike değildir. Pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır.

Geriatrik Kullanım: Bu popülasyon ve genç popülasyon arasında güvenlik veya etkililik açısından genel bir farklılık gözlenmemiştir. Bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar arasındaki yanıtlardaki farklılıkları tanımlamamıştır, ancak bazı yaşlı bireylerin daha fazla duyarlılığı göz ardı edilemez.

Doz Aşımı Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Dutasteride için spesifik bir antidot yoktur. Bu nedenle doz aşımından şüphelenilen durumlarda, dutasteridin uzun yarı ömrü dikkate alınarak uygun şekilde semptomatik ve destekleyici tedavi verilmelidir.

Kontrendikasyonları Nelerdir?

Dutasterid kullanımı hamile olan kadınlarda kontrendikedir. Hayvan üreme ve gelişimsel toksisite çalışmalarında dutasterid, erkek fetüs dış genital organlarının gelişimini inhibe etmiştir. Bu nedenle, AVODART hamile bir kadına uygulandığında fetal zarara neden olabilir.

Avodart veya diğer 5 alfa-redüktaz inhibitörlerine önceden, klinik olarak anlamlı hipersensitivite olan hastalarda kontrendikedir.

Hareket Mekanizması

Dutasterid, testosteronun DHT’ye dönüşümünü engeller. DHT, prostat bezinin ilk gelişiminden ve ardından genişlemesinden birincil olarak sorumlu olan androjendir. Testosteron, 2 izoform, tip 1 ve tip 2 olarak bulunan enzim 5 alfa-redüktaz tarafından DHT’ye dönüştürülür. Tip 2 izoenzim, üreme, cilt ve karaciğer dokularında esas olarak aktifken, tip 1 izoenzim de testosteron dönüşümünden sorumludur. Dutasterid, stabil bir enzim kompleksi oluşturduğu tip 1 ve tip 2 5 alfa-redüktaz izoenzimlerinin rekabetçi ve spesifik bir inhibitörüdür. Bu kompleksten ayrılma, in vitro ve in vivo koşullar altında değerlendirilmiştir ve son derece yavaştır. Dutasteride, insan androjen reseptörüne bağlanmaz.

Dutasterid, insanlarda büyük ölçüde metabolize edilir. In vitro çalışmalar dutasteridin CYP3A4 ve CYP3A5 izoenzimleri tarafından metabolize edildiğini göstermiştir. Bu izoenzimlerin her ikisi de 4′-hidroksidutasterid, 6-hidroksidutasterid ve 6,4′-dihidroksidutasterid metabolitlerini üretir. Ek olarak, 15-hidroksidutasterid metaboliti CYP3A4 tarafından oluşturulmuştur. Dutasterid, insan sitokrom P450 izoenzimleri CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve CYP2E1 tarafından in vitro olarak metabolize edilmez. Kararlı duruma dozajı takiben insan serumunda değişmemiş dutasterid, 3 ana metabolit ve 2 minör metabolit, kütle spektrometrik tepki ile değerlendirildiği gibi tespit edilmiştir. Dutasterid ve metabolitleri esas olarak dışkı ile atılır. Dozun bir yüzdesi olarak, yaklaşık %5 değişmemiş dutasterid ile ilişkili metabolitler olarak kalır.

Güvenli ve Etkili Kullanım İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

İlaçlar bazen hasta broşüründe listelenenler dışındaki amaçlar için reçete edilir. Avodart reçete edilmediği bir durum için kullanılmamalı ve aynı semptomlara sahip olsalar bile başkalarına verilmemelidir.

Kaynak: Avodart (Dutasteride) Drug, 2020

Popüler Gönderiler