Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bağırsak Mikrobiyotası ve Tip 2 Diyabet Arasındaki Nedensel İlişki Araştırıldı

Bağırsak mikrobiyotasının Tip 2 Diyabet Mellitus (T2DM) üzerindeki etkisi üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu iki faktör arasındaki nedensel ilişkiyi ortaya koymayı amaçlıyor. Çalışma, bağırsak mikrobiyotasındaki belirli dengesizliklerin T2DM’nin patofizyolojisine katkıda bulunduğunu gösteren önceki araştırmaları temel alarak, bu dengesizliklerin patogenez üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde araştırıyor.

Araştırma, bağırsak mikrobiyotası ile T2DM arasındaki nedensel ilişkiyi meta-analiz ve Mendel rastgeleleştirme (MR) metodolojileri kullanarak incelemiştir. İlk aşamada, bağırsak mikrobiyotası ve T2DM üzerine literatür taraması yapılmış ve meta-analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, glikolize hemoglobin ve açlık kan şekeri seviyelerinde belirgin farklılıklar olduğunu göstermiştir. İkinci aşamada, genom çapında ilişkilendirme çalışması (GWAS) verileri kullanılarak, bağırsak mikrobiyotası ve T2DM arasındaki ileri ve geri nedensel ilişkiler iki örnekli MR analizi ile doğrulanmıştır. Ayrıca, Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü’nden (EBI) alınan Avrupa GWAS verileri, MR analizinin dış doğrulama seti olarak kullanılmıştır.

Öne Çıkan Bulgular

Meta-analiz sonuçlarına göre, bağırsak probiyotik müdahale grubunda glikolize hemoglobin konsantrasyonu kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Müdahale grubunda tedavi sonrası açlık kan şekeri seviyeleri de kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. İki örnekli MR analizi sonuçları, altı bağırsak mikrobiyotası ile T2DM arasında nedensel ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Genus Haemophilus ve order Pasteurellaceae T2DM ile negatif korelasyon gösterirken, Genus Actinomycetes, class Melanobacteria ve genus Lactobacillus pozitif korelasyon göstermiştir.

MR ve Dış Doğrulama Analizleri

Ters MR analizi, T2DM ve bağırsak mikrobiyotası arasında ters bir nedensel ilişki olmadığını göstermiştir. Dış doğrulama veri seti bağırsak mikrobiyotası ile T2DM arasındaki nedensel ilişkiyi teyit etmiştir. Multivariate MR analizi ve MR-BMA sonuçları, bağımsız genus Haemophilus koleksiyonunun en büyük PP’ye sahip olduğunu göstermiştir.

Okuyucu İçin Çıkarımlar

• Bağırsak mikrobiyotası dengesizlikleri T2DM’nin patogenezinde önemli rol oynayabilir.
Genus Haemophilus ve order Pasteurellaceae T2DM riskini azaltabilecek mikroorganizmalar arasında yer alabilir.
Genus Actinomycetes, class Melanobacteria ve genus Lactobacillus T2DM gelişimini teşvik edebilir.
• Gelecekteki tedavilerde bağırsak mikrobiyotası dengesizliklerini hedef almak, T2DM yönetiminde yeni bir yaklaşım sunabilir.

Bu araştırmanın sonuçları, bağırsak mikrobiyotasının T2DM patogenezinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. MR ve tahmin modeli analizi sonuçları, genus Haemophilus gibi çeşitli bağırsak mikrobiyotası bozukluklarının T2DM gelişimi ile nedensel olarak ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, T2DM teşhis ve tedavisinde yeni bir bakış açısı sunabilir.

Orijinal Makale: Front Public Health. 2024 Jun 19;12:1342313. doi: 10.3389/fpubh.2024.1342313. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler