Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bağırsak Mikrobiyotasının Değişimi NBP İlaç Farmakokinetiğini Etkiliyor

N-butylphthalide (NBP), doğal bitki olan kereviz tohumlarından elde edilen tekil bir bileşiktir. Bu çalışmada, bağırsak mikrobiyotasının değişiminin NBP’nin farmakokinetiği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma, antibiyotik ve probiyotik tedavilerinin bağırsak mikrobiyotasına ve dolayısıyla NBP’nin vücutta nasıl işlendiğine olan etkilerini değerlendirmiştir.

Yöntemler:

Çalışmada, antibiyotik ve probiyotik tedavilerinden sonra SD sıçanlarında plazma NBP konsantrasyonları yüksek performanslı sıvı kromatografisi-tandem kütle spektrometrisi (HPLC-MS/MS) kullanılarak belirlenmiştir. NBP farmakokinetiği üzerindeki etkiler karşılaştırılmış ve tedavi sonrası bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler 16S rRNA dizileme yöntemiyle analiz edilmiştir. Ayrıca, farklı bağırsak flora koşulları altında karaciğer ve ince bağırsak dokularındaki CYP3A1 mRNA ve protein ifadeleri qRT-PCR ve Western Blot yöntemleriyle belirlenmiştir. KEGG analizi, bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin metabolik yollar üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılmıştır.

Sonuçlar:

Kontrol grubuna kıyasla, antibiyotik grubunda Cmax, AUC0-8, AUC0-∞ ve t1/2 değerleri sırasıyla %56.1, %56.4, %53.2 ve %24.4 oranında artmıştır. Buna karşılık, CL ve Tmax değerleri sırasıyla %57.1 ve %28.6 oranında azalmıştır. Antibiyotik tedavisi, bağırsak mikrobiyotasının zenginliğini ve çeşitliliğini azaltmıştır. Antibiyotik grubunun ince bağırsağında CYP3A1 mRNA ve protein ifadeleri kontrol grubunun sırasıyla %61.2 ve %66.1 oranında olmuştur. Karaciğerdeki CYP3A1 mRNA ve protein ifadeleri ise kontrol grubunun sırasıyla %44.6 ve %63.9’u kadar olmuştur. Probiyotik grubunda ise anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. KEGG analizi, antibiyotik grubunda birçok metabolik yolun önemli ölçüde aşağı regüle olduğunu göstermiştir. Bu yollar arasında ilaç metabolizması, safra asidi biyosentezi ve yıkımı ile yağ asidi sentezi ve yıkımı NBP biyolojik metabolizması ile ilişkilidir.

Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü

Antibiyotik tedavisi, bağırsak mikrobiyotasının zenginliğini ve çeşitliliğini önemli ölçüde azaltarak NBP’nin farmakokinetiğini etkiler. Bu değişiklikler, CYP3A1 mRNA ve protein ifadelerinde belirgin azalmalarla ilişkilidir ve NBP maruziyetini artırır.

Probiotiklerin Etkisi

Probiyotik tedavisi uygulanan grupta herhangi bir anlamlı değişiklik gözlenmemiştir. Bu bulgu, probiyotiklerin NBP’nin farmakokinetiği üzerinde önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Somut Çıkarımlar

• Antibiyotiklerin bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek ilaç metabolizmasını değiştirebileceği.
• CYP3A1 mRNA ve protein ifadelerinin NBP farmakokinetiği üzerindeki rolü.
• Probiyotiklerin NBP farmakokinetiği üzerinde sınırlı etkisi.

Sonuç olarak, antibiyotik tedavisi bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek CYP3A1 mRNA ve protein ifadelerini azaltır ve NBP maruziyetini artırır. Bu durum, bağırsak mikrobiyotasının ilaç farmakokinetiği üzerindeki önemli rolünü vurgular.

Orijinal Makale: PLoS One. 2024 Jun 25;19(6):e0297713. doi: 10.1371/journal.pone.0297713. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler