Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Diazinon Kirliliği Ekosistem Üzerinde Önemli Etkiler Yaratıyor

Diazinon, tarım ve ev haşere kontrolünde yaygın olarak kullanılan bir organofosforlu pestisittir. Ancak, bu kimyasalın kullanımı çevre ve sağlık açısından çeşitli tehlikeler yaratmaktadır. Baiyangdian’de gerçekleştirilen bir araştırmada, diazinonun mekansal ve zamansal dağılımı incelenmiş, ekolojik risk ve toksisite değerlendirilmiştir. Ayrıca, diazinon birikiminin probiyotikler ve patojenler üzerindeki potansiyel etkileri yüksek verimli dizileme verilerinin istatistiksel analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma, diazinonun ekosistem üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, ekolojik dengeyi bozabileceğini ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini göstermektedir.

Araştırmada, Baiyangdian’de diazinonun düşük ila orta seviyede kronik risk oluşturduğu ve özellikle ekim ayında ve insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Sedimentteki elektriksel iletkenlik, amorf demir oksit içeriği ve fenol oksidaz aktivitesindeki artışlar diazinon birikimini artırırken, sediment organik karbon, β-1,4-glukosidaz, fosfataz, katalaz ve pH gibi diğer çevresel göstergeler diazinon birikimini azaltmaktadır.

Diazinonun Ekolojik Riskleri

Diazinonun sedimentte yaşayan organizmalar üzerinde düşük ila orta seviyede kronik risk oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca, sucul omurgasızlar üzerinde düşük toksik etki göstermektedir. Çevresel göstergelerin diazinonun davranışı ve dağılımı üzerinde önemli bir rol oynadığı ortaya konmuştur. Özellikle, sedimentin elektriksel iletkenliği, amorf demir oksit içeriği ve fenol oksidaz aktivitesi diazinon birikimini artıran faktörlerdir.

Probiyotikler ve Patojenler Üzerindeki Etkiler

Diazinonun yoğun kirlenmiş bölgelerde nadir probiyotik türleri (Bifidobacterium adolescentis ve Serratia sp.) inhibe ettiği, buna karşılık baskın patojenleri (örneğin Burkholderia cenocepacia) teşvik ettiği gözlemlenmiştir. Bu durum, insan ve ekosistem sağlığı açısından artan hastalık riski, ekolojik dengenin bozulması ve potansiyel sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak, Streptomyces xiamenensis gibi probiyotiklerin diazinona karşı dirençli olduğu ve diazinonun biyolojik olarak giderilmesinde potansiyel bir rol oynayabileceği belirtilmiştir.

Öneriler ve Çıkarımlar

– Sedimentin elektriksel iletkenliği ve demir oksit içeriği gibi çevresel göstergeler izlenmelidir.
– Diazinon birikiminin etkilerini azaltmak için çevresel pH, organik karbon ve enzim aktiviteleri düzenlenmelidir.
– Diazinon dirençli probiyotiklerin biyolojik arıtma süreçlerinde kullanımı değerlendirilmeli.
– İnsan yoğunluğu olan bölgelerde diazinon kullanımına dikkat edilmeli.

Sonuç olarak, bu çalışma diazinon kirliliğinin sulak alan ekosistemleri üzerindeki etkilerini ortaya koymuş ve ekolojik restorasyon için yeni bakış açıları sunmuştur. Diazinonun ekosistem ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Orijinal Makale: Environ Pollut. 2024 Jun 19:124408. doi: 10.1016/j.envpol.2024.124408. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler