Salı, Mayıs 21, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Güçlendirilmiş Kefirin Yaşlı Bireylerde CVD Risk Faktörlerine Etkisi Araştırıldı

Kefir, yıllardır sağlık yararları ile bilinirken, son yapılan bir araştırma, özel olarak güçlendirilmiş kefirin yaşlı bireylerde kardiyovasküler hastalık (CVD) risk faktörlerine olan etkisini incelemiştir. Bu çalışmada, Lactobacillus helveticus R0052 ve Bifidobacterium longum R017 ile zenginleştirilmiş kefirin, yaşlı bireylerdeki CVD risk faktörlerini nasıl etkilediği araştırılmıştır.

Motahari Kliniği’nde gerçekleştirilen bu çift kör, randomize ve kontrollü klinik çalışmaya 67 yaşlı birey katılmıştır. Katılımcılar, güçlendirilmiş kefir grubu (n=32) ve normal kefir grubu (n=35) olarak ikiye ayrılmıştır. Sekiz hafta süresince, güçlendirilmiş kefir grubuna her gün 240 cc kefir verilmiş ve sonuçlar SPSS yazılımı ile analiz edilmiştir.

Çalışma Yöntemi ve Katılımcılar

Bu çalışmada, yaşları ilerlemiş bireyler üzerinde güçlendirilmiş kefirin etkileri incelenmiştir. Katılımcılar, rastgele iki gruba ayrılmış ve sekiz hafta boyunca takip edilmiştir. Güçlendirilmiş kefir grubuna Lactobacillus helveticus ve Bifidobacterium longum içeren kefir verilmiş, kontrol grubuna ise normal kefir uygulanmıştır. Sonuçlar, lipid profilleri ve CVD risk indeksleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Bulgular ve Sonuçlar

Sekiz haftalık çalışma sonunda, güçlendirilmiş kefir grubunda aterojenik indeks ve Castelli’nin risk indeksi I değerlerinde anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir (p = 0.048). Ancak, Castelli’nin risk indeksi II, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C), toplam kolesterol, trigliserid (TG), non-HDL-C, TG-kolesterol indeksi ve açlık kan şekeri gibi diğer lipid profili parametrelerinde anlamlı bir değişiklik bulunamamıştır.

Öneriler ve Çıkarımlar

Çalışma sonuçlarına göre, probiyotiklerle güçlendirilmiş kefirin, bazı CVD risk faktörlerinde olumlu etkiler yaratabileceği görülmüştür. Ancak, diğer lipid profili parametrelerinde anlamlı bir etki gözlemlenememiştir. Bu sebeple, aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir:

  • Güçlendirilmiş kefir, aterojenik indeks ve Castelli’nin risk indeksi I üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
  • Lipid profilleri üzerinde genel anlamda bir değişiklik yaratmayabilir.
  • Bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Sonuç: Araştırma, probiyotiklerle zenginleştirilmiş kefirin bazı CVD risk faktörleri üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Ancak, genel lipid profili üzerinde belirgin bir etki gözlemlenmemiştir. Daha geniş çaplı ve uzun vadeli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Orijinal Makale: BMC Nutr. 2024 May 13;10(1):74. doi: 10.1186/s40795-024-00875-5.

Popüler Gönderiler