Çarşamba, Temmuz 24, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Hashimoto Tiroiditi ve Vitamin D İlişkisi Araştırıldı

Hashimoto tiroiditi (HT) ile ilgili genetik ve çevresel faktörler uzun zamandır araştırma konusu olmuştur. Ancak, Vitamin D’nin bu hastalık üzerindeki etkisi tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Bu çalışmada, Vitamin D ve gen polimorfizmlerinin tiroid peroksidaz antikoru (TPOAb) pozitifliği üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, Doğu Çin’de 2014-2016 yılları arasında yapılan bir anketten elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir.

Araştırma kapsamında, toplam 9,966 katılımcının 25(OH)D, tiroid hormonları ve otoimmün antikor seviyeleri ölçülmüştür. Ayrıca rs11675434, rs9277555 ve rs301799 genotipleri belirlenmiştir. Bu üç SNP’ye dayalı olarak ağırlıklı bir genetik risk skoru hesaplanmıştır.

Çalışmanın Bulguları

TPOAb pozitif grubunda kadınların oranı, TPOAb negatif grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (74.2% vs. 57.2%, P

Vitamin D’nin Rolü

Vitamin D gruplarına göre sınıflandırıldığında, TPOAb-GRS ve TPOAb pozitifliği arasındaki ilişki yalnızca Vitamin D eksikliği grubunda mevcutken (OR=3.41, 95% CI 1.73-6.70 P

Pratik Çıkarımlar

– Hashimoto tiroiditi riskini azaltmak için Vitamin D seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirin.
– Genetik faktörlerin farkında olun ve aile geçmişinizi doktorunuzla paylaşın.
– TPOAb pozitifliği için yüksek risk taşıyan bireyler, düzenli tıbbi kontroller yaptırmalı.

Bu çalışma, Han Çinli popülasyonunda TPOAb-GRS’nin TPOAb pozitifliği ile ilişkili olduğunu ve bu durumun büyük ölçüde rs9277555 ve rs11675434’e bağlı olduğunu göstermektedir. TPOAb pozitifliğinin kalıtsal etkisi, Vitamin D durumuna göre farklılık göstermektedir.

Orijinal Makale: Am J Med Sci. 2024 Jun 24:S0002-9629(24)01315-6. doi: 10.1016/j.amjms.2024.06.014. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler