Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

İdrar Mikrobiyomları Sağlıklı ve Hastalıklı Kadınlarda Farklılık Gösteriyor

Kadınlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) kökeni ve mekanizmaları üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu enfeksiyonların arkasındaki mikrobiyal çeşitliliği aydınlatmayı hedefliyor. Araştırmacılar, sağlıklı kadınlar, tekrarlayan basit sistit (rUC) ve tek seferlik basit sistit (sUC) yaşayan kadınlar arasında idrar mikrobiyomlarını karşılaştırarak, geleneksel idrar kültürü yöntemlerinin ötesine geçen bulgular elde etti.

Bu çalışmada, konvansiyonel idrar kültürü ve yeni nesil dizileme (NGS) yöntemleriyle incelenen idrar örnekleri retrospektif olarak değerlendirildi. Kontrol grubu olarak, normal idrar analizi sonuçlarına sahip, semptomsuz kadınlar kullanıldı. Örnekler transüretral kateterizasyon yoluyla toplandı.

Çalışmanın Bulguları

Kontrol grubunda, NGS ile idrar mikrobiyomu %83,3 oranında tespit edildi ve en bol bulunan cinsler Lactobacillus ve Prevotella idi. Tek seferlik sistit grubunda (sUC), NGS’nin duyarlılığı %91,2 iken, geleneksel idrar kültüründe bu oran %32,4 olarak belirlendi. Tekrarlayan sistit grubunda (rUC) ise NGS’nin duyarlılığı %82,4 iken, konvansiyonel kültürde %16,4 oldu. NGS sonuçlarına göre, sUC grubunda Enterobacterales, Prevotella ve Escherichia/Shigella bulundu. rUC grubunda ise Lactobacillus, Prevotella, Enterobacterales, Escherichia/Shigella ve Propionibacterium tespit edildi.

Menopoz ve Antibiyotik Kullanımının Etkisi

Araştırma, menopoz durumu ve antibiyotik veya probiyotik kullanımının idrar mikrobiyomları üzerinde farklı modeller oluşturduğunu da ortaya koydu. Menopoz sonrası kadınlarda ve antibiyotik/probiyotik kullananlarda mikrobiyom çeşitliliğinde belirgin değişiklikler gözlemlendi.

Somut Çıkarımlar

Araştırmadan elde edilen bulgular, pratikte değerli çıkarımlar sunmaktadır:

  • NGS, idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisinde geleneksel kültür yöntemlerine göre daha yüksek duyarlılık sunabilir.
  • Tek seferlik ve tekrarlayan İYE’lerin farklı mikrobiyom profillerine sahip olması, tedavi stratejilerinin bu farklara göre ayarlanmasını gerektirebilir.
  • Menopoz ve antibiyotik/probiyotik kullanımı, idrar mikrobiyomlarının çeşitliliğini etkileyebilir ve bu faktörler tedavi planlamasında dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, idrar mikrobiyomları sağlıklı, sUC ve rUC gruplarında belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, sUC ve rUC’nin tamamen ayrı patolojik süreçler olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, sUC ve rUC gruplarında NGS kullanımı, geleneksel idrar kültürüne göre duyarlılığı artırmada önemli bir araç olabilir.

Orijinal Makale: Investig Clin Urol. 2024 Jul;65(4):378-390. doi: 10.4111/icu.20230369.

Popüler Gönderiler