Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

İltihaplanma ve D Vitamini Arasında Negatif İlişki Bulundu

İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) olan hastalarda D vitamini eksikliği daha yaygındır. Ancak, iltihaplanma ve D vitamini arasındaki ilişki tam olarak anlaşılmamıştır. Bu çalışma, IBD hastalarında iltihaplanma ile D vitamini arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma, Haziran 2018 ile Ekim 2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, serum C-reaktif protein (CRP) konsantrasyonuna göre beş gruba ayrıldı: <5, 5-9.9, 10-19.9, 20-39.9 ve >40 mg/L. Serum 25-hidroksi-vitamin D (25-(OH)-D) seviyeleri, sıvı kromatografi tandem kütle spektrometresi ile değerlendirildi.

Çalışma Bulguları

Toplamda 1,989 IBD hastası çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların ortalama yaşı 39.4 olup, %33.8’i kadındı. Katılımcıların 1,365’i Crohn hastalığı (CD) ve 624’ü ülseratif kolit (UC) hastasıydı. Median CRP değeri 5.49 mg/L olup, 25-(OH)-D eksikliği prevalansı %69.8 olarak bulundu. CRP seviyeleri ile 25-(OH)-D seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu. İki aşırı CRP grubu arasında, potansiyel kovaryantlar (yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, IBD tipi, diyet türü, mevsim ve lenfosit sayısı) ayarlandıktan sonra 25-(OH)-D farkı -4.28 ng/ml olarak tespit edildi.

Alt Grup Analizleri

Cinsiyet, IBD tipi ve yaş gibi alt gruplarda yapılan analizler, ana analiz sonuçlarına benzer bulundu. Bu durum, iltihaplanma ve D vitamini eksikliği arasındaki negatif ilişkiyi desteklemektedir. CRP seviyeleri düşük olan hastalar, daha yüksek D vitamini seviyelerine sahipken, yüksek CRP seviyeleri daha düşük D vitamini seviyeleriyle ilişkilendirildi.

Somut Çıkarımlar

Bu araştırmadan elde edilen bulgular, IBD hastalarının yönetiminde dikkate alınması gereken önemli sonuçlar sunmaktadır:

  • CRP seviyeleri, D vitamini seviyeleri ile negatif ilişkilidir.
  • Yüksek CRP seviyelerine sahip hastalarda D vitamini takviyesi düşünülmelidir.
  • IBD hastalarında düzenli D vitamini düzeyi kontrolü yapılmalıdır.

Bu bulgular, IBD hastalarında D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde önemli bir rol oynayabilir. CRP seviyelerinin izlenmesi, bu hastaların D vitamini durumu hakkında değerli bilgiler sunabilir.

Orijinal Makale: Asia Pac J Clin Nutr. 2024 Sep;33(3):370-380. doi: 10.6133/apjcn.202409_33(3).0007.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler