Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

İskemik İnme Hastalarında Düşük D Vitamini Seviyeleri Tespit Edildi

Son yıllarda yapılan araştırmalar, düşük D vitamini seviyelerinin kardiyovasküler hastalıklar ve genel ölüm riskini artırdığını göstermektedir. Mymensingh Medical College ve Hastanesi’nde yapılan bu çalışmada, akut iskemik inme hastalarında serum D vitamini seviyelerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Kasım 2017 ile Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve toplamda 100 denek üzerinde yürütülmüştür. Bu deneklerin 50’si akut iskemik inme hastasıyken, diğer 50’si benzer yaş ve cinsiyette olup daha önce inme geçirmemiş gönüllülerden oluşmaktadır.

Çalışmanın Yöntemleri

Araştırmaya katılan denekler, iki gruba ayrıldı: Grup A, akut iskemik inme hastalarından; Grup B ise daha önce inme veya geçici iskemik atak geçirmemiş sağlıklı bireylerden oluştu. Her iki grubun serum D vitamini seviyeleri, açlık plazma glikoz ve lipid profilleri değerlendirildi ve karşılaştırıldı. Çalışmada istatistiksel anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak belirlendi.

Bulgular ve Sonuçlar

Grup A’daki ortalama açlık kan şekeri, serum toplam kolesterol (TC), serum trigliseritler ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) seviyeleri Grup B’ye göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Grup A’daki serum D vitamini seviyesi 25.28±8.47 ng/ml iken, Grup B’de bu değer 30.90±5.80 ng/ml olarak belirlendi (p=0.001). Yetersiz D vitamini seviyesi, iskemik inme hastalarının %52’sinde ve sağlıklı kontrollerin %30’unda tespit edildi (p=0.0002). D vitamini eksikliği ise iskemik inme hastalarının %20’sinde ve sağlıklı kontrollerin %10’unda görüldü.

Kullanılabilir Çıkarımlar

Araştırmanın sonuçları, düşük D vitamini seviyelerinin akut iskemik inme ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular doğrultusunda:

  • İnme hastalarının serum D vitamini seviyeleri düzenli olarak izlenmelidir.
  • D vitamini takviyelerinin, iskemik inme hastalarının fonksiyonel sonuçlarını iyileştirip iyileştiremeyeceği üzerine daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.
  • Sağlıklı bireyler, inme riskini azaltmak için yeterli D vitamini seviyelerini korumalıdır.

Araştırmanın sonuçları, düşük serum D vitamini seviyelerinin akut iskemik inme ile pozitif bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalar, D vitamini takviyesinin iskemik inme hastalarında fonksiyonel sonuçları iyileştirip iyileştiremeyeceğini belirlemek için gereklidir.

Orijinal Makale: Mymensingh Med J. 2024 Jul;33(3):805-809.

Popüler Gönderiler