Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Kronik Spontan Ürtiker Hastalarında Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü Araştırıldı

Kronik Spontan Ürtiker (CSU) hastalarında bağırsak ve dolaşım mikrobiyotasının, D vitamini seviyeleri, Tip I interferon yanıtı ve sistemik inflamasyon ile olan ilişkileri üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu etmenlerin hastalığın şiddetiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, D vitamini yetersizliği olan ve olmayan hastalar karşılaştırılarak, mikrobiyota kompozisyonundaki farklılıklar ve bu farklılıkların inflamasyon ve hastalık aktivitesi üzerindeki etkileri incelendi.

Hastalar ve Metodoloji

Çalışmaya, serum 25(OH)VD3 seviyesi 30 ng/mL altında olan 36 CSU hastası ile bu değere sahip olmayan 36 CSU hastası dahil edildi. Hastaların dışkı ve serum örnekleri 16S rRNA dizilimi ile analiz edildi ve 25(OH)VD3 ile inflamasyon belirteçleri ELISA kitleri kullanılarak değerlendirildi. Tip I interferon yanıtı, HEK293 hücrelerinde luciferase deneyleri ile ölçüldü.

Bulgular ve İlişkiler

D vitamini yetersizliği olan hastalarda, D vitamini yeterli olanlara göre daha yüksek ürtiker aktivite skoru, levosetirizin direnci ve daha şiddetli proinflamasyon gözlemlendi. İlginç bir şekilde, Tip I interferon yanıtı bu hastalarda daha zayıftı. Bağırsak mikrobiyotası kompozisyonunda, Bacteroides ve Faecalibacterium gibi türlerin azalması, Prevotella 9 ve Escherichia-Shigella gibi türlerin artması dikkat çekti. Serum 25(OH)VD3 seviyesi ve Tip I interferon yanıtı, iki grup arasında Bacteroides ile pozitif ilişki gösterdi.

Önemli Çıkarımlar

  • D vitamini seviyesi ile bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişki, CSU hastalığının yönetimi için potansiyel bir müdahale alanı sunmaktadır.
  • Hastalık şiddetinin azaltılması için mikrobiyota düzenleyici tedavilere yönelik daha fazla araştırma gerekmektedir.
  • Tip I interferon yanıtının güçlendirilmesi, inflamasyonun kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynayabilir.

Sonuç olarak, bu araştırma, CSU hastalarında bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonunun, D vitamini yetersizliği ve Tip I interferon dengesizliği ile ilişkili olduğunu ve bu durumun hastalığın şiddetini ve sistemik inflamasyonu artırdığını göstermektedir. Bu bulgular, CSU tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine ışık tutmaktadır.

Orijinal Makale: J Inflamm Res. 2024 May 6;17:2775-2785. doi: 10.2147/JIR.S455489. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler