Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Lactobacillus reuteri Takviyesi, Kistik Fibrozis Hastalarının Büyümesini Etkiliyor

Kistik fibrozis (CF) hastaları, bağırsak mikrobiyota dengesizliği ile sıkça karşılaşmaktadır. Bu durum, hastaların genel sağlık durumlarını olumsuz etkileyebilir. Bağırsak mikrobiyotasını değiştirmek ve CF yönetimini iyileştirmek için probiyotik takviyesi potansiyel bir tedavi yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Lactobacillus reuteri takviyesinin CF hastalarında akciğer fonksiyon testi, solunum semptomları ve büyüme üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

40 çocuk üzerinde gerçekleştirilen randomize, plasebo kontrollü klinik çalışmada, katılımcılar dört ay boyunca günlük olarak L. reuteri veya plasebo almışlardır. Araştırmanın başlangıcında ve sonunda akciğer fonksiyon testleri, kilo, boy ve vücut kitle indeksi (BMI) z-skorları ölçülmüştür.

Çalışma Yöntemi

Bu klinik çalışmada 6-20 yaş aralığındaki 40 CF hastası yer almıştır. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmış ve dört ay boyunca günlük olarak Lactobacillus reuteri veya plasebo almışlardır. Araştırmanın başında ve sonunda yapılan ölçümler arasında BMI z-skorunda anlamlı bir değişiklik gözlemlenmiştir (P = 0.034), ancak kilo ve boy z-skorlarında anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır (P > 0.05).

Sonuçlar

Tedavi sonrasında, plasebo grubundaki yedi hastanın balgam kültürlerinde Pseudomonas aeruginosa üremesi gözlemlenirken, müdahale grubunda sadece bir hastada bu durum görülmüştür (P = 0.03). Başlangıçta her iki grupta da dört hastanın balgamında bu bakteri tespit edilmiştir. Zorunlu ekspiratuar hacim, zorunlu ekspiratuar akış ve zorunlu vital kapasite değişiklikleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (P > 0.05). Ayrıca, tedavi süresince akciğer alevlenmeleri, hastaneye yatış sıklıkları veya COVID-19 enfeksiyonu açısından iki grup arasında önemli bir fark bulunmamıştır (P > 0.05).

Önemli Çıkarımlar

– Lactobacillus reuteri takviyesi, CF hastalarının BMI z-skorunu artırabilir.
– Bu probiyotik, Pseudomonas aeruginosa üremesini azaltabilir.
– Akciğer fonksiyon testi sonuçları üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu sonuçlar, L. reuteri takviyesinin özellikle ağır beslenme yetersizliği olan CF hastalarında büyümeyi etkileyebileceğini ve bu bakteri türünün CF hastalarının balgam kültürlerinde P. aeruginosa üremesini azaltabileceğini önermektedir.

Orijinal Makale: J Sci Food Agric. 2024 Jul 10. doi: 10.1002/jsfa.13732. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler