Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Metastatik Melanom Tedavisi ve C Vitamini İlişkisi İncelendi

Metastatik melanom tedavisinde immünoterapinin devrim niteliğinde bir gelişme olduğu bilinse de, bu tedaviye yanıt vermeyen ve otoimmün yan etkiler yaşayan hastaların sayısı oldukça yüksektir. Bu makalede, C vitamininin (askorbat) metastatik melanom hastalarında immünoterapi alırken monosit alt grupları ve epigenetik değişikliklerle olan ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada, immünoterapi alan hastaların plazma ve periferik kan mononükleer hücrelerindeki (PBMC) askorbat seviyeleri ölçülmüş ve bu seviyeler diğer kanser hastaları ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, immünoterapi alan hastaların dörtte birinde C vitamini eksikliği (hipovitaminosis C) tespit edilmiştir. Bu hastaların plazma ve PBMC askorbat seviyeleri, diğer kanser hastaları ve sağlıklı kontrollere göre belirgin şekilde düşüktür. İmmünoterapi alan hastaların PBMC’lerinde benzer oranlarda klasik ve klasik olmayan monositler bulunmuştur.

Monosit Alt Grupları ve Epigenetik İşaretleyiciler

DNA metilasyon işaretleyicileri ve hücre içi askorbat konsantrasyonu, sağlıklı kontrollerde monosit alt grup frekansı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak bu korelasyon, immünoterapi alan hastalarda kaybolmuştur. Bu durum, immünoterapi sürecinde askorbatın monosit alt grupları üzerindeki etkilerinin değişebileceğini göstermektedir.

İmmünoterapi ve Askorbat Seviyeleri

Araştırmada, askorbat durumunun bağışıklıkla ilişkili yan etkiler, tümör yanıtı veya genel sağkalım üzerinde herhangi bir ilişki göstermediği belirlenmiştir. İmmünoterapi alan hastaların askorbat seviyelerinin, bağışıklık yanıtı ve tedavi sonuçları üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öneriler

• İmmünoterapi alan hastaların düzenli olarak C vitamini seviyeleri kontrol edilmelidir.
• C vitamini eksikliği tespit edilen hastalara destekleyici tedaviler uygulanabilir.
• Monosit alt grupları ve epigenetik işaretleyiciler arasındaki ilişkiler daha detaylı araştırılmalıdır.

Sonuç olarak, metastatik melanom tedavisinde immünoterapi alan hastalarda C vitamini seviyelerinin izlenmesi önemli olabilir. Ancak, bu seviyelerin tedavi sonuçları üzerindeki etkisi daha fazla araştırma gerektirmektedir.

Orijinal Makale: Epigenomes. 2024 Apr 30;8(2):17. doi: 10.3390/epigenomes8020017.

Popüler Gönderiler