Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Nanoplastiklerin ve Kimyasalların Ortak Etkileri Araştırıldı

Nanoplastiklerin (NP’ler) çevredeki diğer kimyasallar ve doğal organik maddelerle (NOM) etkileşime girerek, biyoyararlanımlarını ve sucul organizmalar üzerindeki toksisitelerini değiştirdiği biliniyor. Bu çalışmada, 21 günlük kronik düşük seviyede polistiren NP’lerin (80 nm boyutunda) 1 mg/L ve 6:2 klorlanmış polifluorlanmış eter sülfonat (Cl-PFAES veya F53B) 200 μg/L olmak üzere yetişkin zebrafish (Danio rerio) üzerinde etkileri incelendi. NOM varlığı (hümik asit-HA ve sığır serumu albümini-BSA 10 mg/L) ile birlikte ve ayrı olarak bu kimyasalların etkileri değerlendirildi.

Çalışma, kimyasalların ve NP’lerin tek başına ve birlikte etkilerini anlamayı hedefliyor. Araştırmalar, NP’ler, F53B, HA ve BSA içeren karışım grubunun (M), tek başına NP’ler (AN), tek başına F53B (AF) ve kombine NP’ler+F53B (ANF) gruplarına kıyasla daha yüksek toksisiteye neden olduğunu ortaya koydu.

Deney Bulguları

Karışım maruziyeti, hepatositlerde en yüksek düzeyde vakuolizasyon ve nükleer kondensasyon, ayrıca bağırsak villuslarının büyük ölçüde kaynaşmasını ve villus uzunluğu ile kript derinliğinde azalma gösterdi. Karışım grubunda (M) T-AOC seviyeleri anlamlı derecede düşük (p

Mikrobiyal ve Genomik Analizler

Mikrobiyota analizleri, M grubunda çeşitli cinslerin, kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek bollukta olduğunu (p

Öneriler ve Çıkarımlar

– Karışım grubunda (M) yüksek toksisite, NOM’un NP’ler ve F53B ile etkileşerek zehirli etkilerini artırdığını gösteriyor.
– Zebrafish üzerindeki bu etkiler, çevresel maruziyetin NOM ile birlikte gözden geçirilmesi gerektiğini ima ediyor.
– İlgili kimyasalların ve NP’lerin sucul ekosistemler üzerindeki uzun vadeli etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini öneriyor.

Çalışmanın sonuçları, çevresel maruziyetlerin ve kimyasal kombinasyonların sucul yaşam üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Orijinal Makale: J Hazard Mater. 2024 Jun 25;476:135038. doi: 10.1016/j.jhazmat.2024.135038. Online ahead of print. PMID: 38941840 | DOI: 10.1016/j.jhazmat.2024.135038

Popüler Gönderiler