Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Neiguan Akupunktur Noktasının Kemoterapiye Bağlı Bulantı ve Kusmayı Önlemedeki Etkisi Araştırıldı

Kemoterapinin yan etkileri arasında en yaygın olanlardan biri bulantı ve kusmadır. Bu yan etkiler, hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürebilir. Yeni bir araştırma, Neiguan (PC6) akupunktur noktasının uyarılmasının, özellikle kılavuzlara uygun olmayan CINV profilaksisi (GICP) alan hastalarda, kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı (CINV) önlemede etkili olup olmadığını incelemiştir.

Ocak 2021 ile Aralık 2021 tarihleri arasında, katı tümörleri olan 373 hasta, belirlenen kriterlere göre çalışmaya dahil edilmiştir. CINV kontrolünün birincil değerlendirmesi, her kemoterapi döngüsünün genel aşamasında (0-120 saat) tam yanıt oranı (kusma yok ve kurtarma ilacı kullanımı yok) olarak belirlenmiştir. Bu hastalar arasında, CINV’nin günlük yaşam üzerindeki etkisini değerlendirmek için İşlevsel Yaşam İndeksi-Kusma (FLIE) anketi kullanılmıştır.

Çalışma Sonuçları

Neiguan (PC6) akupunktur noktasının taşınabilir, noninvaziv ve kullanıcı dostu bir cihazla uyarılması sayesinde, yüksek emetojenik kemoterapi (HEC) kaynaklı CINV’de, özellikle GICP alt grubunda, tam yanıt oranı ve FLIE anketindeki bulantı/kusma skorları açısından daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, analizler, bu eğilimin HEC/GCCP (kılavuz uyumlu CINV profilaksisi) ve orta emetojenik kemoterapi alan diğer hastalarda da mevcut olduğunu, ancak farkın anlamlı olmadığını göstermiştir.

Sonuç ve Yorum

Neiguan (PC6) akupunktur noktasının uyarılmasının noninvaziv olması, sağlık sigortası kapsamında yer alması ve az yan etki göstermesi gibi avantajları göz önüne alındığında, bu yöntemin CINV kontrolünde ideal bir yardımcı araç olabileceği düşünülmektedir. Özellikle yüksek emetojenik kemoterapi protokolü uygulanan ve ekonomik nedenlerle GCCP’yi tercih etmeyen hastalarda bu yöntem umut verici sonuçlar verebilir.

Kullanılabilir Çıkarımlar

• Neiguan (PC6) akupunktur noktası uyarımı, kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı (CINV) önlemede etkili olabilir.
• Bu yöntem, özellikle yüksek emetojenik kemoterapi alan ve kılavuzlara uygun olmayan CINV profilaksisi (GICP) kullanan hastalar için faydalıdır.
• Noninvaziv, kullanıcı dostu ve sağlık sigortası kapsamında olması, Neiguan akupunkturunun tercih edilme nedenlerindendir.

Orijinal Makale: J Tradit Chin Med. 2024 Jun;44(3):581-585. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.20240402.005.

Popüler Gönderiler