Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Postbiyotikler, Gıda Alerjilerinde Probiyotiklere Alternatif Olabilir

Günümüzde gıda alerjilerinin yönetimi konusunda probiyotik ve postbiyotikler üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Son yapılan bir araştırmada, Lactiplantibacillus plantarum suşu DPUL-F232’den türetilen probiyotik ve postbiyotiklerin, peynir altı suyu proteini kaynaklı alerji modeli olan fareler üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Araştırmanın sonuçları, hem canlı hem de ısı ile öldürülmüş F232’nin alerji semptomlarını hafiflettiğini, bağırsak iltihabını azalttığını ve farelerde serum antikor ile histamin seviyelerini düşürdüğünü gösterdi.

Araştırma Bulguları

Çalışmada, F232’nin her iki formu da Th1/Th2 dengesini düzenleme, düzenleyici sitokin IL-10’un salgılanmasını teşvik etme, mast hücre degranülasyonunu inhibe etme ve sıkı bağlantı proteinlerinin yukarı düzenlenmesi yoluyla bağırsak bariyer bütünlüğünü iyileştirme yeteneğine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, postbiyotiklerin probiyotiklere kıyasla artan kararlılıkları ve azaltılmış güvenlik kaygıları göz önünde bulundurulduğunda, gıda alerjilerinin yönetiminde potansiyel olarak kullanılabileceğini işaret etmektedir.

Postbiyotiklerin Potansiyeli

Probiyotiklere kıyasla, postbiyotiklerin stabilite ve güvenlik avantajları, onları özellikle gıda alerjileri gibi durumlar için cazip kılar. Isıl işlem görmüş postbiyotiklerin canlı probiyotikler gibi alerjik reaksiyonları düzenleme kabiliyetini koruması, bu ürünlerin daha güvenilir olabileceği anlamına gelir. Araştırma, postbiyotiklerin alerji yönetimi dışındaki hastalıklarda da alternatif tedavi yöntemleri olarak değerlendirilebileceğini önermektedir.

Pratik Çıkarımlar

  • Postbiyotiklerin alerji semptomlarını hafifletme ve bağırsak iltihabını azaltma yeteneği, gıda alerjisi olan bireyler için yeni tedavi yolları sunabilir.
  • Probiyotiklere alternatif olarak postbiyotiklerin kullanımı, güvenlik ve stabilite açısından avantajlar sağlar.
  • Postbiyotikler, IL-10 gibi anti-inflamatuar sitokinlerin salgılanmasını teşvik ederek alerjik reaksiyonların düzenlenmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, bu araştırmadan elde edilen bulgular, postbiyotiklerin gıda alerjilerinin yönetiminde ve muhtemelen diğer hastalıkların tedavisinde probiyotiklere güvenilir alternatifler olabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar, postbiyotiklerin kullanımının daha geniş kapsamlı klinik çalışmalarla daha da derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Food Funct. 2024 May 1. doi: 10.1039/d4fo00105b

Popüler Gönderiler