Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Pradaxa (Dabigatran Etexilate Mesylate) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Pradaxa Nedir?

Pradaxa, vücudunuzda kan pıhtılarının oluşma olasılığını azaltan reçeteli bir kan inceltici ilaçtır.

Pradaxa’nın Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Pradaxa, aşağıdakiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir:

 • alerjik reaksiyonlar
 • göğüs ağrısı veya göğüs sıkışması
 • nefes darlığı veya hırıltılı solunum
 • yüzün veya dilin şişmesi
 • baş dönmesi veya baygınlık hissi
 • hazımsızlık, mide rahatsızlığı veya yanma
 • karın ağrısı

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa doktorunuza söyleyin.

UYARI

Pradaxa dahil herhangi bir oral antikoagülanın erken kesilmesi trombotik olay riskini artırır. Pradaxa ile antikoagülasyon, patolojik kanama veya bir tedavi sürecinin tamamlanması dışında bir nedenle kesilirse, başka bir antikoagülanla kaplamak düşünülmelidir.

Nöraksiyal anestezi alan veya spinal ponksiyon geçiren Pradaxa ile tedavi edilen hastalarda epidural veya spinal hematom oluşabilir. Bu hematomlar uzun süreli veya kalıcı felce neden olabilir. Hastaları omurga prosedürleri için planlarken bu riskler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hastalarda epidural veya spinal hematom gelişme riskini artırabilecek faktörler şunları içerir:

 • kalıcı epidural kateter kullanımı
 • nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler), trombosit inhibitörleri, diğer antikoagülanlar gibi hemostazı etkileyen diğer ilaçların eşzamanlı kullanımı
 • travmatik veya tekrarlanan epidural veya spinal ponksiyon öyküsü
 • omurga deformitesi veya omurga cerrahisi öyküsü

Pradaxa uygulaması ile nöraksiyal prosedürler arasındaki optimum zamanlama bilinmemektedir. Hastalar nörolojik bozukluk belirtileri ve semptomları açısından sık sık izlenmelidir. Nörolojik uzlaşma tespit edilirse, acil tedavi gereklidir. Antikoagüle edilen veya antikoagüle edilecek hastalarda nöroaksiyel müdahaleden önce yararlar ve riskler değerlendirilmelidir.

Endikasyonları Nelerdir?

Pradaxa, valvüler olmayan atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inme ve sistemik emboli riskini azaltmak için endikedir.

Pradaxa, 5-10 gün boyunca parenteral antikoagülan ile tedavi edilen hastalarda derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisi için endikedir.

Pradaxa’nın daha önce tedavi edilmiş hastalarda derin ven trombozu ve pulmoner emboli nüksü riskini azaltmak için endikedir.

Pradaxa, kalça protezi ameliyatı geçiren hastalarda derin ven trombozu ve pulmoner emboli profilaksisi için endikedir.

Dozaj ve Kullanım Önerileri Nelerdir?

Pradaxa ile tedaviye başlamadan önce böbrek fonksiyonu değerlendirilmeli ve tedavi buna göre ayarlanmalıdır. Pradaxa kullanırken akut böbrek yetmezliği gelişen hastalarda Pradaxa bırakılmalı ve alternatif antikoagülan tedavi düşünülmelidir. Genel olarak, antikoagülasyonun kapsamının değerlendirilmesine gerek yoktur. Gerektiğinde, Pradaxa hastalarında antikoagülan aktiviteyi değerlendirmek için aPTT veya ECT kullanılmalı ve INR kullanılmamalıdır. Planlanan zamanda bir Pradaxa dozu alınmazsa, doz mümkün olan en kısa sürede aynı gün alınmalıdır; unutulan doz, bir sonraki programlı dozdan en az 6 saat önce alınamıyorsa atlanmalıdır. Kaçırılan bir dozu telafi etmek için Pradaxa dozu iki katına çıkarılmamalıdır.

Hastalara kapsülleri tamamen yutmaları söylenmelidir. Pradaxa bir bardak su ile alınmalıdır. Kapsül içeriğinin kırılması, çiğnenmesi veya boşaltılması maruziyetin artmasına neden olabilir.

Depolama Koşulları Nelerdir?

Pradaxa, 20 ° C ila 25 ° C (68 ° F ila 77 ° F) arasında saklanmalıdır; dışarıda 15 ° C ila 30 ° C (59 ° F ila 86 ° F) arasında bulunabilir. Ürün açıldıktan sonra 4 ay içerisinde kullanılmalıdır. Şişe sıkıca kapalı tutulmalıdır. Nemden korumak için orijinal ambalajında ​​saklanmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

Uyarılar ve Önlemler

Erken Kesilmeden Sonra Artmış Trombotik Olay Riski: Yeterli alternatif antikoagülasyon yokluğunda Pradaxa dahil herhangi bir oral antikoagülanın erken kesilmesi trombotik olay riskini artırır. Pradaxa, patolojik kanama veya tedavinin tamamlanması dışında bir nedenle kesilirse, başka bir antikoagülanla kaplama düşünülmelidir ve tıbbi olarak uygun olan en kısa sürede Pradaxa yeniden başlatılmalıdır.

Kanama Riski: Pradaxa, kanama riskini artırır ve önemli ve bazen ölümcül kanamalara neden olabilir. Kan kaybının herhangi bir belirtisi veya semptomu derhal değerlendirilmelidir. Aktif patolojik kanaması olan hastalarda Pradaxa sonlandırılmalıdır.

Antikoagülan Etkinin Geri Dönüşü: Dabigatran’ın antikoagülan etkisinin tersine çevrilmesi gerektiğinde, dabigatran için spesifik bir tersine çevirici ajan (idarucizumab) mevcuttur:

Acil durumlarda hayatı tehdit eden veya kontrolsüz kanamalarda hemodiyaliz, dabigatranı uzaklaştırabilir; ancak kanama tedavisi olarak hemodiyaliz kullanımını destekleyen klinik deneyim sınırlıdır. Protrombin kompleksi konsantreleri veya rekombinant Faktör VIIa düşünülebilir ancak kullanımları klinik çalışmalarda değerlendirilmemiştir. Protamin sülfat ve K vitamininin dabigatranın antikoagülan aktivitesini etkilemesi beklenmemektedir. Trombositopeninin mevcut olduğu veya uzun etkili antiplatelet ilaçların kullanıldığı durumlarda trombosit konsantrelerinin uygulanması düşünülmelidir.

Spinal / Epidural Anestezi veya Delinme: Nöraksiyal anestezi (spinal / epidural anestezi) veya spinal ponksiyon kullanıldığında, antikoagülan ajanlarla tedavi edilen hastalar, uzun süreli veya kalıcı felce neden olabilecek epidural veya spinal hematom gelişme riski altındadır. Dabigatran ve epidural veya spinal anestezi / analjezi veya spinal ponksiyonun eşzamanlı kullanımı ile ilişkili potansiyel kanama riskini azaltmak için, dabigatranın farmakokinetik profili göz önünde bulundurulmalıdır. Bir epidural kateterin veya lomber ponksiyonun yerleştirilmesi veya çıkarılması en iyi, dabigatranın antikoagülan etkisi düşük olduğunda gerçekleştirilir; ancak, her hastada yeterince düşük bir pıhtılaşma önleyici etkiye ulaşmak için kesin zamanlama bilinmemektedir. Doktor, epidural veya spinal anestezi / analjezi veya lomber ponksiyon bağlamında antikoagülasyon uygulamaya karar verirse, orta hat sırt ağrısı, duyusal ve motor bozukluklar (uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük gibi) nörolojik bozukluk belirtilerini veya semptomlarını tespit etmek için sık sık izlenmelidir. Hastalara yukarıdaki belirti veya semptomlardan herhangi birini yaşarlarsa hemen rapor etmeleri söylenmelidir. Spinal hematom belirtilerinden veya semptomlarından şüpheleniliyorsa, bu tür bir tedavi nörolojik sekeli önleyemese veya tersine çeviremese bile, omurilik dekompresyonu dahil olmak üzere acil tanı ve tedaviye başlanmalıdır.

Protez Kalp Kapaklı Hastalarda Tromboembolik ve Kanama Olayları: Biyoprotez kalp kapakçığı da dahil olmak üzere diğer kapak kalp hastalığı formlarında atriyal fibrilasyonu olan hastalarda tromboembolik olayların profilaksisi için Pradaxa’nın kullanımı araştırılmamıştır ve önerilmemektedir.

P-gp İndüktörlerinin ve İnhibitörlerinin Dabigatran Maruziyetine Etkisi: Pradaxa’nın P-gp indükleyicileri (örn. Rifampin) ile eşzamanlı kullanımı, dabigatran maruziyetini azaltır ve genellikle kaçınılmalıdır.

Kapak Dışı Atriyal Fibrilasyonda İnme ve Sistemik Emboli Riskinin Azaltılması: Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda dronedaron veya sistemik ketokonazol Pradaxa ile birlikte uygulandığında, Pradaxa dozu günde iki kez 75 mg’a düşürülmelidir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda Pradaxa ve P-gp inhibitörlerini kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Derin Venöz Tromboz ve Pulmoner Emboli Tekrarı Riskinde Tedavi ve Azaltma: CrCl <50 mL / dak olan hastalarda Pradaxa ve eşzamanlı P-gp inhibitörlerinin kullanımından kaçınılmalıdır.

Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli Profilaksisi: CrCl <50 mL / dak olan hastalarda Pradaxa ve eşzamanlı P-gp inhibitörlerinin kullanımından kaçınılmalıdır.

Üçlü Pozitif Antifosfolipid Sendromlu Hastalarda Artmış Tromboz Riski: Pradaxa dahil olmak üzere doğrudan etkili oral antikoagülanların (DOAC), üçlü pozitif antifosfolipid sendromu (APS) olan hastalarda kullanılması önerilmez. APS’li hastalar için (özellikle üçlü pozitif olanlar), DOAC’larla tedavi, K vitamini antagonistine kıyasla artmış tekrarlayan trombotik olay oranları ile ilişkilendirilmiştir.

Gebelik: Hamile kadınlarda Pradaxa kullanımına ilişkin mevcut sınırlı veri, olumsuz gelişimsel sonuçlar için ilaçla ilişkili riskleri belirlemek için yetersizdir. Hamilelikte tedavi edilmemiş venöz tromboembolizm ile ilişkili riskler ve antikoagülan kullanımıyla ilişkili anne ve fetüste kanama riski vardır. Belirtilen popülasyon için büyük doğum kusurları ve düşüklerin tahmini arka plan riski bilinmemektedir. Tüm gebeliklerin arka planda doğum kusuru, kayıp veya diğer olumsuz sonuçlar riski vardır.

Emzirme Dönemi: Dabigatranın insan sütündeki varlığı, anne sütüyle beslenen çocuk üzerindeki etkileri veya süt üretimi üzerine veri yoktur. Pradaxa ile tedavi sırasında emzirme önerilmez.

Pediatrik Kullanım: Pradaxa’nın pediyatrik hastalarda güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Geriatrik Kullanım: İnme ve kanama riski yaşla birlikte artar, ancak risk-fayda profili tüm yaş gruplarında uygundur.

Böbrek Yetmezliği: Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda Pradaxa için doz ayarlaması önerilmez. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda Pradaxa dozu azaltılmalıdır. CrCl <15 mL / dak olan veya diyalizdeki hastalar için doz önerileri sağlanamaz. Eşzamanlı P-gp inhibitörleri alan böbrek yetmezliği olan hastalarda doz uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Doz Aşımı Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Kaza sonucu aşırı doz hemorajik komplikasyonlara neden olabilir. Hemorajik komplikasyonlar durumunda, uygun klinik destek başlatılmalı, Pradaxa ile tedaviyi sonlandırılmalı ve kanamanın kaynağı araştırılmalıdır. Spesifik bir tersine çevirme ajanı (idarucizumab) mevcuttur.

Kontrendikasyonları Nelerdir?

Pradaxa aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:

 • Aktif patolojik kanaması olanlar
 • Pradaxa’ya karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olanlar
 • Mekanik protez kalp kapağı olanlar

Hareket Mekanizması

Dabigatran ve asil glukuronidleri rekabetçi, direkt trombin inhibitörleridir. Trombin (serin proteaz), pıhtılaşma kaskadı sırasında fibrinojenin fibrine dönüştürülmesini sağladığından, inhibisyonu trombüs gelişimini engeller. Hem serbest hem de pıhtıya bağlı trombin ve trombin kaynaklı trombosit agregasyonu, aktif kısımlar tarafından inhibe edilir. Önerilen terapötik dozlarda, dabigatran eteksilat aPTT, ECT ve TT gibi pıhtılaşma belirteçlerini uzatır. INR, dabigatran maruziyetine nispeten duyarsızdır ve varfarin takibi için kullanılanla aynı şekilde yorumlanamaz.

Dabigatran eteksilatın oral uygulamasını takiben dabigatranın mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %3 ila 7’dir. Dabigatran eteksilat, dışa akım taşıyıcısı P-gp’nin bir substratıdır. Dabigatran eteksilatın sağlıklı gönüllülerde oral uygulamasından sonra, Cmax açlık durumunda uygulamadan 1 saat sonra meydana gelir. Pradaxa’nın yüksek yağlı bir öğün ile uygulanması, Cmax’a kadar geçen süreyi yaklaşık 2 saat geciktirir ancak dabigatranın biyoyararlanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur; Pradaxa yiyecekle birlikte veya yiyeceksiz uygulanabilir. Dabigatran eteksilatın oral biyoyararlanımı, peletler, sağlam kapsül formülasyonuna kıyasla kapsül kabuğu olmadan alındığında %75 artar. Pradaxa kapsülleri bu nedenle uygulamadan önce kırılmamalı, çiğnenmemeli veya açılmamalıdır.

Dabigatran esas olarak idrarda atılır. Dabigatranın renal klerensi, intravenöz uygulamadan sonra toplam klerensin %80’idir. Radyoaktif işaretli dabigatranın oral uygulamasından sonra, radyoaktivitenin %7’si idrarda ve %86’sı dışkıda geri kazanılır. Sağlıklı deneklerde dabigatranın yarı ömrü 12 ila 17 saattir. Oral uygulamadan sonra, dabigatran eteksilat, dabigatrana dönüştürülür. Dabigatran eteksilatın esteraz katalizli hidroliz yoluyla aktif ana dabigatrana bölünmesi, baskın metabolik reaksiyondur. Dabigatran, CYP450 enzimlerinin bir substratı, inhibitörü veya indükleyicisi değildir. Dabigatran, farmakolojik olarak aktif asil glukuronidleri oluşturan konjugasyona tabidir. Dört pozisyonel izomer, 1-O, 2-O, 3-O ve 4-O-açilglukuronid mevcuttur ve her biri plazmadaki toplam dabigatranın %10’undan azını oluşturur.

Güvenli ve Etkili Kullanım İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

İlaçlar bazen ilaç kılavuzunda listelenenler dışındaki amaçlar için reçete edilir. Pradaxa reçete edilmediği bir durum için kullanılmamalı ve sahip olunan semptomlar aynı olsa bile başkalarına verilmemelidir.

Kaynak: Pradaxa (Dabigatran Etexilate Mesylate) Drug, 2021

Popüler Gönderiler