Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Preoperatif 25(OH)D Seviyesinin Ameliyat Sonrası Enfeksiyon Üzerinde Etkisi Yok

Ameliyat öncesi dönemde vitamin D seviyesi, çeşitli sağlık sonuçları üzerinde etkili olabilir. Ancak, yeni bir araştırma, düşük preoperatif 25-hidroksi vitamin D (25[OH]D) seviyelerinin torakolomber omurga cerrahisi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu (SSI) ile ilişkili olmadığını ortaya koyuyor. Bu bulgu, vitamin D takviyesi ile ameliyat sonrası enfeksiyon riskini azaltmayı düşünen sağlık profesyonelleri için önemli bir bilgi sunmaktadır.

Araştırmanın Amacı

2012-2019 yılları arasında bir akademik tıp merkezinde gerçekleştirilen bu çalışmada, torakolomber omurga cerrahisi geçiren 545 hastanın serum 25(OH)D seviyeleri ile SSI, vücut kitle indeksi ve sigara içme durumu değerlendirildi. Çalışmanın amacı, preoperatif 25(OH)D seviyelerinin cerrahi alan enfeksiyonları ile olan ilişkisini belirlemekti.

Verilerin Analizi

Araştırmada bivariate analiz, Fisher’in kesin testi, Wilcoxon sıralama-toplam testi ve çok değişkenli lojistik regresyon analizleri kullanıldı. Çalışmada SSI ve non-SSI gruplarının ortalama preoperatif 25(OH)D seviyeleri arasında istatistiksel bir fark bulunamadı. Non-SSI grubunun ortalama 25(OH)D seviyesi 31.6 ng/dL ± 13.6 iken, SSI grubunun ortalama seviyesi 35.7 ng/dL ± 20.2 olarak kaydedildi (P = 0.63).

Çalışmanın Sonuçları

Sonuç olarak, bu araştırma, torakolomber omurga cerrahisi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu oranlarının preoperatif 25(OH)D seviyelerinden etkilenmediğini göstermektedir. Bu, preoperatif dönemde vitamin D seviyesinin cerrahi enfeksiyon riskini azaltmak için dikkate alınmasının gerekliliğini sorgulamaktadır.

Çalışmanın Önemi

Bu çalışma, omurga cerrahisi geçiren hastaların preoperatif dönemlerinde vitamin D seviyelerinin izlenmesi ve düzenlenmesi konusunda sağlık profesyonellerine yol gösterici olabilir. Mevcut bulgular, vitamin D seviyesinin cerrahi alan enfeksiyonları üzerindeki etkisini sorgulamakta ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Sağlık Profesyonelleri İçin Çıkarımlar

Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, sağlık profesyonelleri aşağıdaki çıkarımları dikkate alabilir:

  • Preoperatif 25(OH)D seviyesinin cerrahi enfeksiyon riskine doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.
  • Vitamin D takviyesi, cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemek için etkili bir yöntem olmayabilir.
  • Torakolomber omurga cerrahisi öncesinde, diğer risk faktörlerine odaklanmak daha faydalı olabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, preoperatif dönemde vitamin D seviyesinin cerrahi enfeksiyon riskini etkileyip etkilemediği konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırmaktadır. Sağlık profesyonelleri, hastalarının cerrahi sonuçlarını iyileştirmek için bu bilgileri dikkate alabilir.

Orijinal Makale: Surg Neurol Int. 2024 May 24;15:173. doi: 10.25259/SNI_135_2024. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler