Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Pristiq (Desvenlafaxine Extended-Release Tablets) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Pristiq Nedir?

Pristiq, depresyonu tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır. SNRI’ler (veya serotonin/orepinefrin geri alım inhibitörleri) olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir. Pristiq, günde bir kez oral uygulama için uzun süreli salınımlı bir tablet olarak formüle edilmiştir.

UYARI

Antidepresanlar, kısa süreli çalışmalarda çocuklarda, ergenlerde ve genç yetişkinlerde intihar düşüncesi ve davranışı riskini artırmıştır. Bu çalışmalar, 24 yaşın üzerindeki hastalarda antidepresan kullanımıyla intihar düşüncesi ve davranışı riskinde bir artış göstermemiştir; 65 yaş ve üstü hastalarda antidepresan kullanımıyla riskte bir azalma olmuştur. Antidepresan tedaviye başlanan her yaştaki hasta, kötüleşme ve intihar düşünce ve davranışlarının ortaya çıkması bakımından yakından izlenmelidir. Pristiq pediyatrik hastalarda kullanım için onaylanmamıştır.

Endikasyonları Nelerdir?

Bir serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü (SNRI) olan Pristiq, majör depresif bozukluğun (MDD) tedavisi için endikedir.

Pristiq’in Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Pristiq aşağıdakiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir:

 • Kardiyak bozukluklar
 • Asteni
 • Kilo artışı, anormal karaciğer fonksiyon testi, kan prolaktininde artış
 • Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları
 • Senkop, konvülsiyon, distoni
 • Duyarsızlaşma, bruksizm
 • Böbrek ve idrar bozuklukları
 • Döküntü, alopesi, fotosensitivite reaksiyonu, anjiyoödem
 • Ergenlerde ve genç yetişkinlerde intihar düşünceleri ve davranışları
 • Serotonin sendromu
 • Açı kapanması glokomu
 • Nöbet
 • Hiponatremi
 • İnterstisyel akciğer hastalığı ve eozinofilik pnömoni

Dozaj ve Kullanım Önerileri Nelerdir?

Pristiq için önerilen doz, yiyecekle birlikte veya yemeksiz günde bir kez 50 mg’dır. 50 mg doz, hem bir başlangıç ​​dozu hem de terapötik dozdur. Pristiq her gün yaklaşık aynı saatte alınmalıdır. Tabletler sıvıyla bütün olarak yutulmalı ve bölünmemeli, ezilmemeli, çiğnenmemeli veya çözülmemelidir. Günde 25 mg doz, tedavi kesilirken dozda kademeli bir azalma için tasarlanmıştır. Tedaviyi sonlandırırken, tedaviyi bırakma semptomlarını en aza indirmek için mümkün olduğunda dozun kademeli olarak azaltılması önerilir.

Depolama Koşulları Nelerdir?

Pristiq 20 ° – 25 ° C (68 ° – 77 ° F) arasında saklanmalıdır; dışarıda 15 ° ila 30 ° C (59 ° ila 86 ° F) arasında bulunabilmektedir. Kap üzerindeki son kullanma tarihinden (EXP) sonra Pristiq kullanılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği ve kuru serin bir yerde saklanmalıdır.

Uyarılar ve Önlemler

Çocuklarda, Ergenlerde ve Genç Yetişkinlerde İntihar Düşünceleri ve Davranışları: Hem yetişkin hem de pediyatrik majör depresif bozukluğu (MDB) olan hastalar, antidepresan ilaç kullanıyor olsalar da olmasalar da, depresyonlarında kötüleşme ve / veya intihar düşüncesi ve davranışının ortaya çıkması ya da alışılmadık davranış değişiklikleri olabilir ve bu önemli bir remisyon oluşana kadar risk devam edebilir. İntihar, depresyon ve diğer bazı psikiyatrik bozukluklar için bilinen bir risktir ve bu bozuklukların kendileri, intiharın en güçlü belirleyicileridir. Bununla birlikte, antidepresanların tedavinin erken evrelerinde bazı hastalarda depresyonun kötüleşmesine ve intihar eğiliminin ortaya çıkmasına neden olabilir. Antidepresan ilaçların kısa süreli plasebo kontrollü çalışmalarının havuzlanmış analizleri, bu ilaçların majör depresif çocuklarda, ergenlerde ve genç yetişkinlerde (18 ila 24 yaş) intihar düşüncesi ve davranışı riskini artırdığını göstermiştir. Herhangi bir endikasyon için antidepresanlarla tedavi edilen tüm hastalar uygun şekilde izlenmeli ve klinik kötüleşme, intihar eğilimi ve davranışta olağandışı değişiklikler, özellikle de ilaç tedavisinin ilk birkaç ayında veya doz değişikliği zamanlarında, artışlar veya azalışlar açısından yakından izlenmelidir. Tedavinin kesilmesine karar verilmişse, ilaç, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde azaltılmalıdır, ancak ani kesmenin belirli semptomlarla ilişkili olabileceği kabul edilerek temkinli olunmalıdır.

Hastaları Bipolar Bozukluk Taraması: Büyük bir depresif dönem, bipolar bozukluğun ilk ortaya çıkışı olabilir. Genel olarak (kontrollü çalışmalarda belirlenmemiş olsa da) böyle bir epizodun tek başına bir antidepresan ile tedavi edilmesinin, bipolar bozukluk riski taşıyan hastalarda karışık / manik bir epizodun çökelme olasılığını artırabileceğine inanılmaktadır. Yukarıda açıklanan semptomlardan herhangi birinin böyle bir dönüşümü temsil edip etmediği bilinmemektedir. Bununla birlikte, bir antidepresan ile tedaviye başlamadan önce, depresif semptomları olan hastalar, bipolar bozukluk açısından risk altında olup olmadıklarını belirlemek için yeterince taranmalıdır; böyle bir tarama, aile öyküsü dahil ayrıntılı bir psikiyatrik öyküyü içermelidir. Pristiq’in bipolar depresyon tedavisinde kullanım için onaylanmadığı unutulmamalıdır.

Serotonin Sendromu: Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir serotonin sendromunun gelişimi, Pristiq dahil olmak üzere SNRI’ler ve SSRI’larda tek başına ancak özellikle diğer serotonerjik ilaçların birlikte kullanıldığı bildirilmiştir. Serotonin sendromu semptomları arasında zihinsel durum değişiklikleri, otonomik dengesizlik, nöromüsküler semptomlar, nöbetler ve / veya gastrointestinal semptomlar vardır. Serotonin sendromunun ortaya çıkması açısından hastalar izlenmelidir. Pristiq ve eşlik eden serotonerjik ajanlarla tedavi, belirtilen semptomlar meydana gelirse derhal kesilmeli ve destekleyici semptomatik tedavi başlatılmalıdır.

Yüksek Kan Basıncı: Pristiq alan hastalarda, klinik çalışmalarda kan basıncında artışlar gözlendiğinden, düzenli olarak kan basıncı izlenmelidir. Pristiq ile tedaviye başlamadan önce önceden var olan hipertansiyon kontrol edilmelidir. Kan basıncındaki artışlar nedeniyle tehlikeye girebilecek önceden var olan hipertansiyon, kardiyovasküler veya serebrovasküler rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Pristiq ile acil tedavi gerektiren yüksek kan basıncı vakaları bildirilmiştir. Sürekli kan basıncı artışlarının olumsuz sonuçları olabilir. Pristiq alırken kan basıncında sürekli bir artış yaşayan hastalar için, doz azaltma veya ilacın kesilmesi düşünülmelidir.

Anormal Kanama: Pristiq dahil SSRI’lar ve SNRI’ler kanama olayları riskini artırabilir. Aspirin, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, varfarin ve diğer antikoagülanların birlikte kullanılması bu riski artırabilir. Vaka raporları ve epidemiyolojik çalışmalar, serotonin geri alımına müdahale eden ilaçların kullanımı ile gastrointestinal kanamanın oluşumu arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir . SSRI’lar ve SNRI’larla ilgili kanama olayları ekimoz, hematom, burun kanaması ve yaşamı tehdit eden kanamalara kadar değişmiştir. Hastalar, Pristiq ve NSAID’lerin birlikte kullanımıyla ilişkili kanama riski konusunda uyarılmalıdır.

Açı Kapanması Glokomu: Pristiq dahil birçok antidepresan ilacın kullanımından sonra ortaya çıkan pupiller dilatasyon, anatomik olarak dar açılı, patent iridektomisi olmayan bir hastada açı kapanması atağını tetikleyebilir.

Mani / Hipomaninin Aktivasyonu: Tüm antidepresanlarda olduğu gibi Pristiq, geçmişi veya ailesinde mani veya hipomani öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kesilme Sendromu: İlacın ani kesilmesi veya doz azaltımı, baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, ishal, anksiyete, yorgunluk, anormal rüyalar ve hiperhidroz gibi yeni semptomların ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmiştir. Pristiq ile tedavi kesilirken hastalar bu semptomlar açısından izlenmelidir. Mümkün olduğunda, aniden kesmekten ziyade dozun kademeli olarak azaltılması önerilir. Dozda bir düşüşün ardından veya tedavinin kesilmesinin ardından tahammül edilemez semptomlar ortaya çıkarsa, önceden reçete edilen doza devam edilmesi düşünülebilir. Daha sonra, doktor dozu azaltmaya devam edebilir.

Nöbet: Pristiq ile yapılan pazarlama öncesi klinik çalışmalarda nöbet vakaları bildirilmiştir. Pristiq, nöbet bozukluğu olan hastalarda sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Pristiq, nöbet bozukluğu olan hastalarda dikkatle reçete edilmelidir.

Hiponatremi: Hiponatremi , SSRI’lar ve Pristiq dahil SNRI’lar ile yapılan tedavinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, bu hiponatremi, uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromunun (SIADH) bir sonucu gibi görünmektedir. Semptomatik hiponatremi olan hastalarda Pristiq tedavisinin kesilmesi düşünülmeli ve uygun tıbbi müdahale başlatılmalıdır. Hiponatreminin belirti ve semptomları arasında baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, hafıza bozukluğu, kafa karışıklığı, halsizlik ve düşmeye yol açabilen dengesizlik yer alır. Daha şiddetli ve / veya akut vakalarla ilişkili belirti ve semptomlar halüsinasyon, senkop, nöbet, koma, solunum durması ve ölümü içermektedir.

İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Eozinofilik Pnömoni: Pristiq tedavisi ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı ve eozinofilik pnömoni nadiren bildirilmiştir. Pristiq ile tedavi edilen ve ilerleyici dispne, öksürük veya göğüs rahatsızlığı ile başvuran hastalarda bu advers olayların olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür hastalar acil bir tıbbi değerlendirmeden geçmeli ve Pristiq tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir.

Gebelik: Hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü Pristiq çalışması yoktur. Pristiq, hamilelik sırasında ancak potansiyel faydalar fetüsün potansiyel risklerini haklı çıkarırsa kullanılmalıdır.

Emzirme dönemi: Desvenlafaksin insan sütüne geçer. Pristiq’in emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, ilacın anne için önemi dikkate alınarak, emzirmeyi bırakıp bırakmama kararı verilmelidir.

Pediatrik Kullanım: Pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır. Pristiq kullanımını bir çocukta veya ergende kullanmayı düşünen herkes, potansiyel riskleri klinik ihtiyaç ile dengelemelidir.

Geriatrik Kullanım: Pristiq ile yapılan pazarlama öncesi klinik çalışmalarda bu hastalar ve daha genç hastalar arasında güvenlik veya etkililik açısından genel bir farklılık gözlenmemiştir; bununla birlikte, kısa süreli plasebo kontrollü çalışmalarda, PRISTIQ ile tedavi edilen 65 yaşın altındaki hastalara kıyasla ≥65 yaşındaki hastalarda daha yüksek bir sistolik ortostatik hipotansiyon insidansı oluşmuştur. Yaşlı hastalar için, doz belirlenirken Pristiq’in olası azalmış renal klirensi göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Aşımı Durumunda Neler Yapılmalıdır?

İnsanlarda desvenlafaksin süksinat doz aşımı ile sınırlı klinik çalışma deneyimi vardır. Bununla birlikte, desvenlafaksin, venlafaksinin ana aktif metabolitidir. Pazarlama sonrası deneyimde, venlafaksin ile aşırı doz, ağırlıklı olarak alkol ve / veya diğer uyuşturucularla kombinasyon halinde meydana gelmiştir. Doz aşımında en sık bildirilen olaylar taşikardi, bilinç düzeyindeki değişiklikler, midriyazis, nöbetler ve kusmadır. Yayınlanmış retrospektif çalışmalar, venlafaksin doz aşımının SSRI antidepresan ürünlerle gözlenene kıyasla artmış ölümcül sonuç riski ile ilişkili olabileceğini, ancak trisiklik antidepresanlar için olduğundan daha düşük olabileceğini bildirmektedir. Pristiq için spesifik bir antidot bilinmemektedir. Aşırı doz yönetilirken, birden fazla ilacın dahil olma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontrendikasyonları Nelerdir?

Pristiq formülasyonundaki desvenlafaksin süksinat, venlafaksin hidroklorür veya herhangi bir yardımcı maddeye aşırı duyarlılık olan hastalarda kontrendikedir.

Pristiq ile psikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için veya Pristiq ile tedaviyi bıraktıktan sonraki 7 gün içinde MAOI’lerin kullanımı, artan serotonin sendromu riski nedeniyle kontrendikedir. Psikiyatrik bozuklukları tedavi etmeye yönelik bir MAOI’yi durdurduktan sonraki 14 gün içinde Pristiq kullanımı da kontrendikedir.

Linezolid veya intravenöz metilen mavisi gibi MAOI’ler ile tedavi edilen bir hastada Pristiq’e başlamak, serotonin sendromu riskinin artması nedeniyle kontrendikedir.

Hareket Mekanizması

Desvenlafaksinin antidepresan etkisinin kesin mekanizması bilinmemektedir, ancak bunların yeniden alımlarının engellenmesi yoluyla merkezi sinir sistemindeki serotonin ve norepinefrinin güçlenmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Klinik olmayan çalışmalar, desvenlafaksinin güçlü ve seçici bir serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü (SNRI) olduğunu göstermiştir. Desvenlafaksinin tek doz farmakokinetiği doğrusaldır ve günde 50 ila 600 mg doz aralığında dozla orantılıdır. Günde bir kez dozlama ile kararlı durum plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 4 ila 5 gün içinde ulaşılır. Kararlı durumda, desvenlafaksinin çoklu doz birikimi doğrusaldır ve tek doz farmakokinetik profilden tahmin edilebilir.

Pristiq’in oral uygulamadan sonra mutlak oral biyoyararlanımı yaklaşık %80’dir. Yemeklere bakılmaksızın alınabilir. Desvenlafaksin, esas olarak konjugasyon ve bir dereceye kadar oksidatif metabolizma yoluyla metabolize edilir. Desvenlafaksinin yaklaşık %45’i oral uygulamadan 72 saat sonra idrarla değişmeden atılır. Uygulanan dozun yaklaşık %19’u glukuronid metaboliti olarak ve <% 5’i oksidatif metabolit (N, O-didesmetilvenlafaksin) olarak idrarla atılır.

Güvenli ve Etkili Kullanım İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

İlaçlar bazen ilaç kılavuzlarında bahsedilmeyen durumlar için kullanılır. Pristiq reçete edilmediği bir durum için kullanılmamalı ve aynı semptomlara sahip olsalar bile başkalarına verilmemelidir.

Pristiq ile tedavinin yararları ve riskleri hakkında hastalara, ailelerine ve bakıcılarına tavsiyelerde bulunun ve uygun kullanımı konusunda danışmanlık yapılmalıdır.

Hastalara, ailelerine ve bakıcılarına ilaç kılavuzunu okumaları ve içeriğini anlamalarında onlara yardımcı olmaları tavsiye edilmelidir.

Hastalara, ailelerine ve bakıcılarına, özellikle tedavinin erken döneminde ve doz yukarı veya aşağı ayarlandığında intihar eğiliminin ortaya çıkmasına dikkat etmeleri tavsiye edilmelidir.

Pristiq kullanan hastalara desvenlafaksin veya venlafaksin içeren diğer ürünleri birlikte kullanmamaları tavsiye edilmelidir. Sağlık uzmanları, hastalara bir MAOI ile Pristiq almamaları veya bir MAOI’yi durdurduktan sonraki 14 gün içinde almamaları ve bir MAOI’ye başlamadan önce Pristiq’i durdurduktan sonra 7 gün beklemeleri konusunda talimat vermelidir.

Pristiq alırken hastalara alkolden kaçınmaları tavsiye edilmelidir.

Kaynak: Pristiq (Desvenlafaxine Extended-Release Tablets) Drug, 2018

Popüler Gönderiler