Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Probiyotikler Kan Lipidlerini ve Glisemik Belirteçleri İyileştiriyor

Probiyotiklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri yıllardır araştırılmaktadır ve yeni bir çalışma, bu mikroorganizmaların hiperlepidemi hastalarındaki plazma lipitleri, homosistein seviyeleri ve glisemik belirteçler üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma, probiyotiklerin bu hastalardaki biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerini gözler önüne sermektedir.

Hiperlipidemi hastaları üzerinde yapılan bu çalışmada, toplam 51 katılımcı üç gruba ayrıldı. İlk grup, günlük 1 x 10⁶ koloni oluşturan birim (CFU) Lactobacillus rhamnosus GG mikroorganizması içeren kapsülleri aldı. İkinci grup ise, günlük 1 x 10⁹ CFU Lactobacillus acidophilus ve 1 x 10⁹ CFU Bifidobacterium animalis subsp. lactis içeren kombine probiyotik kapsülleri kullandı. Üçüncü grup ise plasebo olarak boş kapsüller aldı. Çalışma başlangıcında ve 8. haftada plazma lipidleri, homosistein ve glisemik belirteçler ölçüldü. Ayrıca, hs-CRP seviyeleri inflamatuar parametre olarak değerlendirildi.

Çalışma Bulguları

Çalışmanın sonuçları, her iki probiyotik grubunda da trigliserid ve toplam kolesterol seviyelerinde plasebo grubuna kıyasla anlamlı bir düşüş olduğunu gösterdi. Glisemik belirteçler açısından, her iki probiyotik grubunda da HOMA-IR değerlerinde plasebo grubuna göre önemli bir değişiklik gözlendi. Homosistein değerleri değerlendirildiğinde ise, yalnızca kombine suş grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş görüldü. Sonuçlar, probiyotiklerin düzenli ve suşa özgü kullanımının plazma lipidleri ve glisemik belirteçler üzerinde etkili ve olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuçlar ve Değerlendirme

Bu araştırma, Lactobacillus ve Bifidobacterium içeren probiyotiklerin hiperlepidemi hastalarında serum lipidlerini, homosistein ve glisemik seviyelerini azaltmada etkili olabileceğini göstermektedir. Probiyotiklerin düzenli kullanımı, bu hastaların biyokimyasal parametrelerinde kayda değer iyileşmeler sağlamakta ve bu da probiyotiklerin klinik pratikte kullanımını desteklemektedir.

Kullanıcı İçin Çıkarımlar

• Lactobacillus rhamnosus GG ve kombine probiyotik suşlar, trigliserid ve toplam kolesterol seviyelerini düşürebilir.
• Kombine probiyotik suşlar HOMA-IR değerlerini iyileştirerek glisemik kontrolü destekleyebilir.
• Kombine probiyotik suşlar homosistein seviyelerinde azalma sağlayabilir, bu da kardiyovasküler riskleri azaltabilir.

Bu bulgular, probiyotiklerin hiperlepidemi tedavisinde kullanılabileceğini ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, probiyotiklerin düzenli ve bilinçli kullanımı teşvik edilmelidir.

Orijinal Makale: Nutr Hosp. 2024 Jun 20. doi: 10.20960/nh.04724. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler