Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Pulp Taşı Oluşumu Değerlendirildi

Dental sorunlar, bireylerin ağız sağlığı üzerinde büyük etkilere sahip olabilir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bir çalışması, pulp taşı oluşumunu etkileyen faktörleri araştırdı. Bu araştırma, serum kalsiyum, paratiroid hormonu (PTH), D vitamini ve ürik asit düzeylerinin pulp taşı oluşumu üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne diş şikayetleriyle başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar arasında aynı dönemde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rutin biyokimyasal testler yaptıran bireyler seçildi. Panoramik radyografide en az bir pulp taşı tespit edilen hastalar “pulp taşı grubu”, pulp taşı olmayanlar ise “kontrol grubu” olarak kaydedildi. Her iki grubun demografik verileri ve serum kalsiyum, PTH, D vitamini ve ürik asit düzeyleri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Çalışma Bulguları

Çalışmaya katılan 151 hastanın %53.6’sında dental pulp taşı tespit edildi ve bu hastaların %82.7’si kadındı. Kadın cinsiyeti ve pulp taşı oluşumu arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p = 0.001). Pulp taşı grubunun ortalama yaşı 43.9 iken, kontrol grubunun ortalama yaşı 39.9 olarak belirlendi, ancak yaş ile pulp taşı oluşumu arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı (p > 0.05). Aynı şekilde, serum PTH, D vitamini, ürik asit ve kalsiyum düzeyleri açısından gruplar arasında önemli bir fark saptanmadı (p > 0.05).

Öneriler ve Sonuçlar

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, pulp taşı oluşumunda sistemik faktörlerden çok dental faktörlerin öncelikli olarak dikkate alınması gerektiği ortaya kondu. Bu bulgular, dental sağlık ve tedavi planlaması açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Uygulanabilir Çıkarımlar

– Kadın hastalarda pulp taşı oluşumu daha yaygındır.
– Yaş ile pulp taşı oluşumu arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır.
– Serum PTH, D vitamini, ürik asit ve kalsiyum düzeyleri, pulp taşı oluşumunu belirlemede anlamlı bir faktör değildir.

Sonuç olarak, dental faktörlerin pulp taşı oluşumunda daha belirleyici olduğu görülmektedir. Bu çalışma, diş hekimlerinin pulp taşı teşhis ve tedavi süreçlerinde dikkat etmeleri gereken önemli noktaları vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: https://doi.org/10.5395/rde.2024.49.e17

Popüler Gönderiler