Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Retinopati Riskinde Magnezyum ve Vitamin D Düzeylerinin Etkisi Araştırıldı

Günümüzde sağlıklı yaşam için vitamin ve mineral dengesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, magnezyum ve vitamin D’nin sağlık üzerindeki etkileri yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Son yapılan bir çalışmada, magnezyum seviyelerinin vitamin D’nin vücut üzerindeki etkilerini nasıl değiştirebileceği incelenmiştir. Bu çalışma, magnezyum eksikliği puanı (MDS) ve vitamin D seviyelerinin retinopati riskine olan birleşik etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

2005-2008 yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’nden (NHANES) elde edilen veriler kullanılarak, 40 yaş ve üzeri katılımcılar arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Araştırma, toplamda 4,953 katılımcıyı kapsamaktadır ve bunlardan 602’sinde (%9.53) retinopati tespit edilmiştir.

Magnezyum ve Vitamin D İlişkisi

Çalışmanın sonuçlarına göre, serum vitamin D seviyeleri ≤30 nmol/L olan katılımcılarda (30 nmol/L’den büyük olanlara kıyasla) retinopati olasılığı daha yüksektir (OR = 1.38, %95 CI: 1.05-1.81). Benzer şekilde, MDS >2 puan olan kişilerde (≤2 puana kıyasla) retinopati riski artmaktadır (OR = 1.47, %95 CI: 1.01-2.16). Ayrıca, MDS ve vitamin D seviyeleri arasındaki etkileşim, retinopati riskini artırmaktadır (OR = 2.29, %95 CI: 1.12-4.68, P interaction = 0.025).

Alt Gruplar Üzerindeki Etki

Farklı MDS gruplarında, serum vitamin D seviyeleri ≤30 nmol/L olanların retinopati riski yalnızca MDS >2 puan olan grupta artmıştır (OR = 2.90, %95 CI: 1.16-7.24), MDS ≤2 puan olan grupta ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p = 0.293). Alt grup analizlerinde, MDS ve serum vitamin D etkileşimi, erkeklerde (OR = 6.88, %95 CI: 1.41-33.66, P interaction = 0.019), diyabetli bireylerde (OR = 3.43, %95 CI: 1.78-6.63, P interaction 2 olan kişilerde (OR = 2.46, %95 CI: 1.11-5.44, P interaction = 0.028) gözlemlenmiştir.

Pratik Çıkarımlar

– Vitamin D seviyenizi kontrol ettirin ve gerektiğinde takviye alın.
– Magnezyum açısından zengin besinlerle beslenmeye özen gösterin.
– Diyabet veya yüksek BMI gibi risk faktörlerine sahipseniz, doktorunuzla magnezyum ve vitamin D düzeylerinizi tartışın.

Araştırmacılar, magnezyumun, serum vitamin D ile retinopati arasındaki ilişkide düzenleyici bir rol oynadığını belirtmiştir. Vitamin D’nin retinopatiye karşı koruyucu etkisinin, yetersiz magnezyum seviyelerine sahip bireylerde daha belirgin olduğu vurgulanmıştır.

Orijinal Makale: Front Nutr. 2024 Jun 4;11:1408497. doi: 10.3389/fnut.2024.1408497. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler