Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Rivaroxaban Böbrek Sağlığını Koruyor

Atrial fibrilasyon (AF) ve ileri kronik böbrek hastalığı olan hastalar üzerinde yapılan yeni bir çalışma, rivaroxaban kullanımının böbrek sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu. Çalışma, bu yüksek riskli hasta grubunda rivaroxabanın kullanımı ile daha az olumsuz böbrek olayları ve genel ölüm oranlarında azalma olduğunu gösteriyor. Bu bulgular, AF ve böbrek hastalığı olan hastaların tedavisinde rivaroxabanın tercih edilmesini destekliyor.

Çalışmanın Amacı ve Yöntemi: XARENO (Factor XA-inhibition in RENal patients with non-valvular atrial fibrillation Observational registry; NCT02663076) adlı prospektif gözlemsel çalışmada, AF ve ileri kronik böbrek hastalığı olan hastalarda rivaroxaban ve VKA kullanımının böbrek sağlığı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya, tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) 15-49 mL/dak/1.73 m² olan hastalar dahil edilmiştir. Kör değerlendirme ile böbrek sağlığı üzerindeki olumsuz sonuçlar ve net klinik yarar analiz edilmiştir.

Çalışma Bulguları

Toplamda 1.455 hasta (764 rivaroxaban, 691 VKA) çalışmaya dahil edilmiştir. Rivaroxaban kullananlarda ortalama eGFR 37.1 ± 9.0, VKA kullananlarda ise 36.4 ± 10.1 mL/dak/1.73 m² olarak ölçülmüştür. Medyan 2.1 yıllık takip süresi sonunda, rivaroxaban kullanan hastalarda daha az olumsuz böbrek olayları (HR: 0.62; %95 CI: 0.43-0.88) ve tüm nedenlere bağlı ölüm oranı (HR: 0.76, %95 CI: 0.59-0.98) görülmüştür. Net klinik yarar açısından ise anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Rivaroxaban ve VKA Karşılaştırması

Rivaroxaban kullanan hastalarda, böbrek fonksiyonundaki düşüş ve kronik böbrek replasman tedavisi ihtiyacı gibi ciddi böbrek sorunlarının daha az olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşın, VKA kullanan hastalarda bu olumsuz sonuçların daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, rivaroxaban kullanımı ile genel ölüm oranlarında belirgin bir azalma kaydedilmiştir.

Pratik Çıkarımlar

Hangi Sonuçlar Çıkarılabilir?

– AF ve ileri kronik böbrek hastalığı olan hastalarda rivaroxaban tercih edilmelidir.

– Rivaroxaban, böbrek sağlığını koruma açısından VKA’ya göre daha avantajlıdır.

– Rivaroxaban kullanımı, genel ölüm oranlarını azaltabilir.

Sonuç: Bu çalışma, AF ve ileri kronik böbrek hastalığı olan hastalarda rivaroxaban kullanımının böbrek sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve genel ölüm oranlarını azalttığını göstermektedir. Bu bulgular, bu hasta grubunda rivaroxabanın kullanılması gerektiğini desteklemektedir.

Orijinal Makale: JACC Adv. 2024 Jan 5;3(2):100813. doi: 10.1016/j.jacadv.2023.100813. eCollection 2024 Feb.

Popüler Gönderiler