Sağlık Sözlüğü

Sağlık Sözlüğü

Genel Terimler

PREBİYOTİK: Sindirilmeyen ancak bağırsakta fermente olan ve kolondaki faydalı bakterilerin çoğalmasını ve etkinliğini olumlu yönde etkileyerek aynı zamanda konağın sağlığını da iyileştiren besin öğeleridir.

PROBİYOTİK: İnsan sağlığına ve vücuda faydalı mikro organizmaların ortak adıdır.

BAĞIRSAK FLORASI: Sindirim sisteminde yer alan, kendi içerisinde bir dengesi bulunan faydalı ve zararlı mikro organizmaların tamamına verilen isimdir. (Bkz: Mikrobiyota)

VAJEN FLORASI: Kadın genital organına ait yaşayan bakteri topluluğunun ortak adıdır.

MİKROFLORA: Bir bölgede ya da organda yaşayan örneğin bağırsakta yaşayan bakterilerin toplu adıdır.

MİKROBİYOTA: İnsan vücudunda 100 trilyonun üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olan, bir organ olarak kabul edilen bağırsak bakterilerine verilen isimdir. (Bağırsak florası)

MİKROBİYOM: Mikrobiyota’nın sahip olduğu genetik materyale verilen isimdir.

FERMENTASYON: Canlı bir organizma tarafından, kompleks kimyasalların oksijensiz ortamda basit kimyasallara parçalanma işlemidir. Mayalanma da denir.

İNFLAMASYON: Vücudun, hücre zararına karşı her türlü iç ve dış etkeni yok etmek için oluşturduğu koruyucu reaksiyonlar bütünüdür. (İltihap)

İBS (İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU): Altta yatan bir hastalık olmadan meydana gelen karında rahatsızlık, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklikle gelen semptomlar bütünüdür. Hassas Bağırsak Sendromu olarak da anılmaktadır.

İBD (İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞI) : Bağırsaklarda inflamasyonla ilerleyen, bağırsak fonksiyonlarında bozulmaya ve bağırsak duvarında ciddi hasarlara yol açan, hayat kalitesini düşüren kronik ve ilerleyici hastalıktır. Başlıca 2 türü vardır: Crohn hastalığı ve ülseratif kolit.

HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU: Altta yatan bir hastalık olmadan meydana gelen, karında rahatsızlık, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikle meydana gelen semptomlar bütünüdür. (Irritabl Bağırsak Sendromu)

SİBO (SMALL İNTESTINE BACTERİEL OVERGROWTH): Mevcut bağırsak bakterileri (florasinin) sayısının anormal artışı durumudur.
OTOİMMUN HASTALIKLAR: Bağışıklık sisteminin kendi vücut hücrelerine karşı saldırıya geçmesi sonucu meydana gelen hastalıklardır.

SİMBİYOTİK BAKTERİLER: Vücut için faydalı aynı zamanda vücuttan da beslenen bakterilerdir. Bağırsak bakterileri buna en güzel örnektir.

PATOJEN MİKROORGANİZMA: Vücutta hastalık yapıcı özelliği olan bakterilerdir.

BAĞIRSAK MOTİLİTESİ: Bağırsak hareketleri ve bağırsak alışkanlıklarının bütünüdür. Kabızlıkta bağırsak motilitesi azalırken, diyare durumunda bağırsak motilitesi artar.

BAĞIRSAK GEÇİRGENLİĞİ: Sindirim sonrası ince bağırsaktan kan dolaşımına normal şartlarda geçmemesi gereken bazı toksin, mikrop ya da sindirilmemiş gıda parçacıklarının dolaşıma geçmesidir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU (SIZDIRAN BAĞIRSAK): Bağırsak geçirgenliğinin artışı ile birlikte ortaya çıkan semptom ve hastalıklar bütünüdür.

BAKTERİ KOLONİZASYONU: Bir bakterinin normal şartlarda bulunmaması gereken bir bölgede çoğalıp yerleşmesidir.

LEPTİN: Çoğunlukla yağ hücrelerinden salgılanan vücutta tokluk hissinin oluşmasını sağlayan hormondur.

İNSÜLİN: Pankreasdan salgılanan, kan dolaşımındaki şekerin kullanılmak üzere vücut hücrelerine girişini sağlayan hormondur.

İNSÜLİN DİRENCİ: Salgılanan insülinin, bir sebeple vücut hücrelerinde uyarı sağlayamamasıyla kanda şeker ve insülin düzeylerinin uzun süre yüksek kalması ve bunun sonucu vücutta oluşan metabolik olaylar zinciridir.

PROBİYOTİK SUPLEMENT: Kapsül ya da toz şekline getirilmiş probiyotik ürünlerdir.

SPİRULİNA: Mavi ve yeşil alglerden oluşan bir çeşit yosundur. İnsanlar ve hayvanlarca doğada tüketilmektedir. İlaç değil, besin takviyesidir.

CHLORELLA: Tek hücreli yeşil tatlı su yosunudur. Besin takviyesidir.
LAKTOZ İNTOLERANSI: Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz şekerinin, ince bağırsak tarafından sindirilememesi nedeniyle bağırsak şikayetleriyle giden bir hastalıktır.

GLUTEN İNTOLERANSI: Bir çok besinin içinde bulunan gluten şekerine karşı bağırsaklarda oluşan reaksiyonlar bütünüdür.

İKİNCİ BEYİN: Bağırsaklar ile beynimiz arasındaki sıkı ilişkiden ve bağırsaklardan salgılanan bir çok nöro kimyasal madde nedeniyle nöro bilimciler bağırsakları “ikinci beyin” olarak tanımlamaktadır.

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI): Pankreasdan salgılanan insülin hormonun eksikliği veya bu hormona duyarsızlıkla gelişen, kan şekeri yükselmesine neden olan hastalıktır.

OBEZİTE: Sağlığı bozacak şekilde vücutta anormal ve aşırı yağ birikimidir.

BKİ (BEDEN KÜTLE İNDEKSİ): Kişinin vücut ağırlığının, boyun karesine bölünmesiyle elde edilir. 25 yaş üzeri pre-obez, 30 yaş üzeri obez kabul edilmektedir.

İNSÜLİN: Gıdalarla dışarıdan alınan şekerin dolaşım sistemimizden hücrelere geçişini sağlayan pankreas tarafından üretilen hormondur.

GLİSEMİK İNDEKS: Bir besin maddesinin 50 gramının vücuda alımı ile kan şeker düzeyini ne kadar yükselttiğini gösteren değerdir.

GUATR: Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin büyümesidir. Bir çok tiroid hastalığına eşlik edebilen bir semptomdur.

HİPERTİROİDİ: Tiroid bezinin çok çalışmasıdır. Kanda t3 ve t4 seviyeleri yükselir.

HASHİMATO HASTALIĞI: Otoimmun bir mekanizma ile tetiklenen, tiroid bezinin tahribatı ve yetmezliğiyle sonuçlanan bir hastalıktır.

EKSOFTALMUS: Tiroid bezi hastalıklarında gelişen otoimmun antikorlara bağlı gelişen bir çeşit göz hastalığıdır. Göz küreleri, göz çukurlarından dışarı doğru fırlamış şekle dönüşür. Genellikle geri dönüşüm mümkün değildir.

HİPERTANSİYON: Vücuttaki tüm sistemleri etkileyen, kan dolaşımındaki basıncın normal sınırları üstüne çıkması durumudur.

DEPRESYON: Bir olay karşısında duyulan beklentilerin olumsuz yönde olması veya beklentilerin olumsuz yönde gittiği sanrısıdır. Bu duygu çoğu zaman; hiçbir zaman ve hiçbir şekilde gerçekleşemeyecek olan, veya böyle olacağı sadece düşünülen beklentiler söz konusu olduğunda kendini belli eder. Umutsuzluk, özellikle öncesinde bu beklentiyi elde edemeyen insanların yaşayacağı bir duygudur.

OTİZM: Üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır.

CROHN HASTALIĞI: Kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığıdır. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplar ile kendini gösterir.

ÜLSERATİF KOLİT: Ülseratif kolit ülserler ve açık yaralar ile seyreden, kalın bağırsakları tutan bir kolittir.

ŞİZOFRENİ: Hezeyan ve hallusinasyonlar olarak bilinen psikotik semptomlardan, fonksiyonel bozulmalara kadar geniş bir semptom spektrumunda, değişik şekillerde görülen, kronik ve sıklıkla relapslarla seyreden bir akil hastalığıdır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: Çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik (hiperaktivite), unutkanlık, tepkilerin kontrolsüzlüğü yahut ani ve dürtüsel tepkiler ve kolayca başka şeylere sapma olarak gösteren nörolojik tabanlı bir mental bozukluktur. Bir bireye DEHB tanısı konulması için belirtilerin 12 yaşından önce görülmesi, en az 6 ay boyunca var olması ve en az iki ortamda (okul, ev, eğlence etkinlikleri vb.) sorunlara yol açması gerekir.

Cerrahi Tıp Terimleri Sözlüğü

Abdomino-perineal rezeksiyon rektum ve makatın birlikte çıkarılması ameliyatı, Miles ameliyatı
Ablasyon bir dokunun tümüyle ortadan kaldırılması
Akiz doğuştan olmayan ve sonradan gelişen hastalık
Akut hızla ve aniden gelişen
Anal bölge makat bölgesi
Anal ca. makat bölgesi kanseri
Anal fissür makat çatlağı
Anal kondilom makat bölgesi siğiline verilen ad
Anal manometri makat içine bir kateter yerleştirilerek, makat kaslarının basınçlarını ölçme işlemi
Anal sfinkter makat kası
Analjezik ağrı kesici
Anastomoz bir iç organın belirli bölümünü kestikten sonra geri kalan kısmının tekrar birleştirilmesi
Anestezi hastanın ağrı hissetmemesi için yapılan girişimlere verilen ad
Anorektal fistül makat fistülü
Anoskopi makat içinin ışıklı bir aletle görüntülenmesi işlemi
Anterior ön
Antibiyotik bakterileri yok etmeye yarayan ilaç
Antifungal mantarları yok etmeye yarayan ilaç
Antikoagülan kan sulandırıcı ilaç
Anüs makat
Anüs kanseri makat bölgesi kanseri
Apandisit körbağırsağın apandis denen solucansı uzantısının iltihaplanmasına verilen ad
Appendektomi apandis organının alınması ameliyatına verilen ad
Apse sınırlı bir boşlukta cerahat toplanması
Arter atar damar
Bağırsak divertikülü bağırsağın iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşması
Bağırsak hazırlığı endoskopi veya ameliyatlardan önce bağırsağın müshil ilacı ile boşaltılması
Bağırsak inkontinensi gaz ve dışkı kaçırmaya verilen ad
Bağırsak kanseri bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör
Bağırsak temizliği endoskopi veya ameliyatlardan önce bağırsağın müshil ilacı ile boşaltılması
Balon atılım testi makat içine bir balon yerleştirerek bağırsak fonksiyonlarını ölçme işlemi
Bant ligasyon damarları bant (lastik toka) ile bağlama girişimi
Basur hemoroid, mayasıl, makat bölgesinde toplar damar şişmesi
Bilateral iki taraflı
Biofeedback kişiye dışkı ve gaz kontrolu amacı ile verilen zihinsel eğitim
Biyopsi patoloji tahlili için örnek alma işlemi
Bowen hastalığı makat bölgesinin başlangıç aşamasında yakalanan kanserine verilen ad
Contralateral aksi tarafta
Crohn hastalığı sindirim sisteminin yemek borusu ile kalın bağırsak arasındaki tüm bölümlerini tutabilen iltihabi bir bağırsak hastalığı
Debridman ölü dokuların çıkartılması işlemi
Defekografi makat bölgesinin dışkıyı atma kapasitesini ölçmeye yarayan test
Divertikülektomi divertikülün çıkartılması
Divertikülit bağırsakta yer alan divertiküllerin iltihaplanması
Dışkı inkontinensi dışkı kaçırmaya verilen ad
Eksternal radyoterapi vücuda dışarıdan radyoterapi verilmesi
Endoskopi ışıklı bir aletle iç organların görüntülenmesi
Endoskopik ultrasonografi endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren ve hem sindirim sisteminin içini gösteren ve hemde etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan araştırma tekniği
Endosonografi endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren ve hem sindirim sisteminin içini gösteren ve hemde etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan araştırma tekniği
Enterosel ince bağırsakların vajina içine fıtıklaşması
Entübasyon soluk borusuna sonda takılma işlemi
Epizyotomi doğum sırasında bebeğin başının rahat çıkabilmesi için kadınlık organına yapılan kesiye verilen ad
ERUS endoskopik rektal ultrasonografi
EUS endoskopik ultrasonografi
Fissür çatlak
Gastroskopi yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının endoskop adı verilen ışıklı bir aletle incelenmesi
Gaz inkontinensi gaz kaçırmaya verilen ad
Genel anestezi narkoz, uyutma
Hedefli kemoterapi vücudun belirli bir bölümüne kanseri yok etmeye yarayan ilaçların verilmesi
Hemikolektomi kalın bağırsağın bir tarafının (sağ veya sol) alınması işlemi
Hemoraji kanama
Hemoroid basur, mayasıl, makat bölgesinde toplar damar şişmesi
Hemotoşezi makattan kırmızı renkli kan gelmesi, bağırsak kanaması
Histerektomi rahimin alınması ameliyatı
HİV bağışıklık sistemi zayıflaması hastalığı
HPV human papilloma virus (siğil virüsü)
İleostomi ileum adlı ince bağırsağın son bölümünün karın derisine ağızlaştırılması işlemi
İleostomi torbası ileostomi içeriğinin boşaldığı plastik torba
İleus bağırsak düğümlenmesi
İltihabi bağırsak hastalığı nedeni bilinmeyen bir şekilde oluşan bağırsak iltihabı
İnternal radyoterapi doku içerisine yerleştirilen bazı iğneler ile doku içerisine radyoterapi verilmesi
İntraoperatif Ameliyat sırasında
İpsilateral aynı tarafta
İrritabıl bağırsak sendromu sinir sistemi ile bağırsak kasları arasındaki iletide bozukluk sonucunda gelişen fizyolojik bağırsak sorunu
Kabızlık haftada üç defadan seyrek dışkılama veya zorlu dışkılama olayı
Kalıcı ostomi bir iç organın dönüşümsüz olarak deriye ağızlaştırılması işlemi
Kalıcı stoma geçici bir süre için bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi
Kalın bağırsak polibi kalın bağırsaktan kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar
Kapsül endoskopisi içinde bir mini-kamera olan bir kapsülün yutulması ve sindirim sisteminde seyahat ederek görüntüler alması işlemi
Kolit kalın bağırsak iltihabı
Kolon ca. kalın bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör
Kolon kanseri kalın bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör
Kolonoskopi endoskop adı verilen ışıklı bir aletle kalın bağırsağın tamamının incelenmesi
Koloproktoloji uzmanı bağırsak ve makat hastalıkları ile ilgili bir Genel Cerrahi Uzmanı
Kolorektal bölge bağırsak ve makat bölgesi
Kolorektal cerrah bağırsak ve makat hastalıkları ile ilgili bir Genel Cerrahi Uzmanı
Kolorektal geçiş zamanı gıdaların kalın bağırsakta ne hızla seyir ettiklerini anlamak için yapılan röntgen filmi
Kolostomi kalın bağırsağın karın derisine ağızlaştırılması işlemi
Kolostomi torbası kolostomi içeriğinin boşaldığı plastik torba
Konjenital doğuştan gelen, doğmalık hastalık
Kronik yavaş ve uzun bir sürede gelişen
Laksatif dışkıyı yumuşatan ilaçlara verilen ad
Lateral yan
Lavman makat yolu ile dışkıyı boşaltmak amacı ile verilen sıvı
Lokal anestezi vücudun bir bölgesini ağrıyı yok etmek için iğne ile dondurma işlemi
Makat kondilomu makat bölgesi siğiline verilen ad
Mayasıl hemoroid, basur, makat bölgesinde toplar damar şişmesi
Medyan orta hat
Melena makattan katran renginde siyah dışkılama, mide ve bağırsak kanaması
Metastaz bir tümörün ilgili olduğu organın dışındaki organlara sıçraması
Mezenter bağırsakların damarlarının geçtiği yağlı dokuya verilen ad
Miles ameliyatı rektum ve makatın birlikte çıkarılması ameliyatı, abdomino-perineal rezeksiyon
Müshil dışkıyı su gibi çıkartan ve endoskopi tetkiki ve bazı ameliyatlardan önce kullanılan ilaçlara verilen ad
Nekroz ölü doku
Onkoloji kanser tedavisi ile ilgili bilim dalı
Ostomi bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi
Palyatif kesin sonuca ulaşmayan, ancak yakınmaları azaltmayı hedefleyen girişime verilen ad
Paramedyan orta hattın yanında
Parsiyel bir kısmını
Pelvis çatı (leğen) kemiği
Perianal apse makat apsesi
Perianal fistül makat fistülü
Peridivertiküler apse bağırsak divertikülünün delinmesi ve divertikül etrafında cerahat toplanması
Peroperatif Ameliyat sırasında
Pilonidal sinüs kıl dönmesi
Polip mide, bağırsak, mesane gibi iç organlardan kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar
Polipektomi polibin çıkartılması işlemi
Posterior arka
Postoperatif Ameliyat sonrasında
Preoperatif ameliyattan önce
Pruritus ani makatta kaşıntı
apse
Rectum ca. kalın bağırsağın makata yakın olan ve rektum adını alan bölümünün habis (kötü huylu) tümörü
Redüksiyon geriye itilme
Rektal prolapsus makat sarkması
Rektopeksi makat sarkması tedavisinde makatın asılması işlemi
Rektosel rektum adı verilen kalın bağırsağın son bölümünün vajina (hazne) içine fıtıklaşması
Rektoskopi rektum adı verilen kalın bağırsağın son bölümünün ışıklı bir aletle görüntülenmesi işlemi
Rektum kanseri kalın bağırsağın makata yakın olan ve rektum adını alan bölümünün habis (kötü huylu) tümörü
Rezeksiyon bir dokunun kesilmesi
Sedasyon endoskopi gibi işlemler öncesinde damar yolu ile sakinleştirici ilaçlar verilmesi işlemi
Sepsis yaşamı tehdit eden ve kana yayılan enfeksiyon
Sigmoidoskopi endoskop adı verilen ışıklı bir aletle kalın bağırsağın sol yarısının incelenmesi
Sinüs pilonidalis kıl dönmesi
Sistemik kemoterapi damardan tüm vücuda kanseri yok etmeye yarayan ilaçların verilmesi
Skleroterapi doku içine iğne ile kireç oluşturan kimyasal madde verilmesi
Spastik kolon sinir sistemi ile bağırsak kasları arasındaki iletide bozukluk sonucunda gelişen fizyolojik bağırsak sorunu
Stoma bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi
Stoma torbası deriye ağızlaştırılmış olan iç organın içeriğinin boşaldığı plastik torba
Subtotal kolektomi kalın bağırsağın karın içindeki bölümünün alınması işlemi
Sütür dikiş
Tenezm devam eden ıkınma hissi
Total tamamını, tümünü
Total kolektomi kalın bağırsağın tamamının alınması işlemi
Total proktokolektomi kalın bağırsağın tamamının alınması işlemi
Transvers yatay
Travma yaralanma
Ülser küçük yara
Ülseratif kolit kalın bağırsağın iç yüzeyini döşeyen bölümün iltihaplanması
Unilateral tek taraflı
Ven toplar damar

 

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

×Osteowell : Kemiklere Güç Ver