Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

VDR Genotiplerinin Halluks Valgus Riskini Etkilemediği Bulundu

Halluks valgus (HV), ön ayakta en sık görülen deformitelerden biridir. Genetik etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olan bu durumla ilgili yeni bir araştırma, vitamin D reseptör (VDR) genotipleri ile HV riski arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ancak, araştırma sonuçları, VDR genotiplerinin HV riskini belirlemede anlamlı bir rol oynamadığını göstermiştir.

Bu çalışmada, 150 HV hastası ve 600 HV olmayan bireyin VDR rs731236, rs1544410, rs2228570 ve rs7975232 genotipleri polimeraz zincir reaksiyonu-kısıtlama parça uzunluk polimorfizmi (PCR-RFLP) metodolojisi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler, HV riski ile genotipler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla analiz edilmiştir.

Genetik Dağılım ve Analizler

Yapılan analizlerde, VDR rs731236, rs1544410, rs2228570 ve rs7975232 genotiplerinin genetik frekans dağılımlarının HV vakaları ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark göstermediği bulunmuştur (p değerleri sırasıyla 0.4055, 0.2170, 0.7220 ve 0.5509). Ayrıca, allelik frekans analizleri de benzer şekilde, anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (p değerleri sırasıyla 0.2285, 0.1572, 0.9278 ve 0.5547).

Stratifiye Analiz ve Sonuçlar

Stratifiye analiz sonuçları, VDR rs731236 genotipi ile yaş grupları (51 yaşından küçük veya büyük) veya cinsiyet arasında bir korelasyon olmadığını göstermiştir (p=0.3953 ve p=0.9576). Ayrıca, boy, kilo veya vücut kitle indeksi (BMI) alt gruplarında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p değerleri sırasıyla 0.8317, 0.5346 ve 0.8783).

Kullanılabilir Çıkarımlar

Araştırma sonuçlarına göre, VDR genotiplerinin halluks valgus riski ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında:

  • HV risk değerlendirmelerinde VDR genotipleri dikkate alınmamalıdır.
  • Genetik faktörler yerine çevresel ve yaşam tarzı faktörlerine odaklanılabilir.
  • Gelecekteki araştırmalarda farklı genetik belirteçler üzerinde durulabilir.

Özetle, VDR rs731236, rs1544410, rs2228570 ve rs7975232 genotiplerinin halluks valgus riskini artırmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bulgular, HV’nin genetik etiyolojisinin daha karmaşık olabileceğini ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir.

Orijinal Makale: In Vivo. 2024 Jul-Aug;38(4):1601-1608. doi: 10.21873/invivo.13610.

Popüler Gönderiler