Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin A Tedavisi İle Çocuklarda Mycoplasma Pneumoniae Pnömonisi İçin Umut

Vitamin A’nın (VitA) çocuklarda Mycoplasma Pneumoniae Pnömonisi (MPP) tedavisinde destekleyici bir tedavi olarak etkinliğini değerlendiren bir çalışma gerçekleştirildi. Meta-analiz yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırma, iltihap seviyeleri (IL-6, IL-10) üzerindeki etkisini de inceleyerek VitA’nın pediatrik MPP’deki rolünü araştırmayı amaçlamaktadır.

Araştırma kapsamında, sistematik bir literatür tarama yöntemi kullanılarak ilgili araştırma literatürü incelendi. Belirlenen dahil etme ve dışlama kriterlerine göre uygun olan RCT çalışmaları seçildi. Dahil edilen literatüre kalite değerlendirmesi yapıldı ve meta-analiz ile ölüm oranı, hastanede kalış süresi, akciğer rale kaybolma süresi, öksürük süresi, ateş süresi, IL-6 ve IL-10 seviyeleri gibi birleşik etki değerleri hesaplandı. Bu değişkenlerin değişimleri, tedavinin anti-inflamatuar etkisini anlamak için önemli ipuçları sunmaktadır.

Çalışma Sonuçları

Toplamda 10 RCT çalışması ve 1,485 örneklem büyüklüğü dahil edildi. Kontrol grubunda 750 vaka, gözlem grubunda ise 735 vaka yer aldı. Meta-analiz sonuçları, VitA destekleyici tedavi kullanmanın toplam klinik etkinlikte kontrol grubuna göre anlamlı bir fark yarattığını gösterdi [OR = 3.07, 95%CI = (2.81, 4.27)], P < 0.05. Ancak, VitA’nın destekleyici tedavi olarak kullanımı ile kontrol grubu arasında yan etki oranında anlamlı bir fark bulunmadı [OR = 1.17, 95%CI = (0.61, 2.27)], P > 0.05. Ayrıca, VitA destekleyici tedavi kullanımı ile hastanede kalış süresi [MSD = -0.86, 95% CI = (-1.61, -0.21)], akciğer rale kaybolma süresi [MSD = -0.78, 95%CI = (-1.19,-0.51)], öksürük süresi [MSD = -1.07, 95%CI = (-1.41, -0.71)] ve ateş süresi [MSD = -0.47, 95%CI = (-0.72, -0.23)] belirgin olarak daha düşüktü.

İltihap Seviyeleri Üzerindeki Etkisi

Ek olarak, meta-analiz sonuçları VitA destekleyici tedavisinin IL-6 [MSD = -1.07, 95%CI = (-1.81, -0.27)] ve IL-10 [MSD = -0.13, 95%CI = (-0.31, 0.12)] seviyelerini önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi. Bu da VitA’nın pediatrik MPP’de inflamatuar yanıtı azaltma etkisine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Pratik Çıkarımlar

* Vitamin A destekleyici tedavi, çocuklarda MPP’nin klinik semptomlarını belirgin şekilde iyileştirir.
* Hastanede kalış süresini kısaltır.
* Akciğer rale kaybolma süresi ve öksürük süresini azaltır.
* Ateş süresini düşürür.
* İltihap seviyelerini etkili bir şekilde azaltır.

Sonuç olarak, meta-analiz bulguları, VitA destekleyici tedavisinin pediatrik MPP hastalarının klinik semptomlarını önemli ölçüde iyileştirebileceğini, hastanede kalış süresini kısaltabileceğini, akciğer rale kaybolma süresi ve öksürük süresi gibi semptomları hafifletebileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu tedavi iltihap seviyelerini etkili bir şekilde azaltarak pediatrik MPP’de inflamatuar yanıtı inhibe etme potansiyeline sahiptir. Klinik uygulamalarda, VitA destekleyici tedavisi pediatrik MPP için potansiyel bir tedavi seçeneği olarak teşvik edilebilir.

Orijinal Makale: Front Pediatr. 2024 May 27;12:1345458. doi: 10.3389/fped.2024.1345458. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler