Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Eksikliği Diyabetik Nefropati İlerlemesini Hızlandırıyor

Son yıllarda yapılan çalışmalar, vitamin D eksikliğinin (VDE) sadece kemik sağlığı için değil, aynı zamanda kronik hastalıkların gelişimi üzerindeki etkileriyle de dikkat çektiğini göstermektedir. Bu çalışmada, özellikle Tip 2 Diyabet (T2DM) ve diyabetik nefropati (DN) ile olan ilişkisi incelenmiştir. Araştırma, genel klinik veriler ve biyoenformatik yöntemler kullanılarak VDE’nin DN ilerlemesi üzerindeki potansiyel mekanizmalarını aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Rocket Force Karakteristik Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmada, 567 T2DM hastası ve 221 sağlıklı birey incelenmiştir. T2DM hastaları, diyabetik nefropatinin ilerlemesine göre erken dönem DN (EDN) ve ileri dönem DN (ADN) olarak sınıflandırılmıştır. Hastaların böbrek RNA-seq ve scRNA-seq verileri halka açık veritabanlarından çekilmiş ve normal, EDN ve ADN gruplarında vitamin D ile ilişkili genlerin farklı ifade düzeyleri biyoenformatik yöntemlerle analiz edilmiştir.

Vitamin D ve Diyabetik Nefropati İlişkisi

Chi-kare testi sonuçları, vitamin D seviyesinin DN ilerlemesi ile anlamlı derecede negatif korelasyona sahip olduğunu göstermiştir (p

Metabolik ve İmmünolojik Yollar

Çalışma, vitamin D metabolizmasının bozulmasının “Nf-Kappa B sinyal yolu,” B hücre reseptörü sinyal yolu ve diğer bağışıklık düzenleme ve insülin direnci ile ilişkili yolları yukarı düzenlediğini ve çeşitli metabolik yolları inhibe ettiğini göstermiştir. Ayrıca, vitamin D metabolizmasının bozulmasının diyabetik kardiyomiyopati ve çeşitli nörolojik hastalık komplikasyonları ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur.

Somut Çıkarımlar

* VDE, DN ilerlemesini hızlandırabilir.
* Vitamin D ile ilişkili genlerin ifadesi DN ilerledikçe azalır.
* İnsülin direnci ve inflamatuar yollar, VDE ile artar.
* Vitamin D takviyesi, DN ve ilgili komplikasyonların önlenmesinde rol oynayabilir.

Sonuç olarak, vitamin D eksikliğinin veya vitamin D metabolizmasının bozulmasının böbrek hasarının ciddiyeti ile pozitif bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Mekanizmalar arasında, vitamin D metabolizmasının bozulmasının bağışıklık sisteminin anormal düzenlenmesi, metabolik baskılama, insülin direncinin ve inflamatuar sinyal yollarının yukarı düzenlenmesi bulunmaktadır.

Orijinal Makale: Front Med (Lausanne). 2024 Jun 24;11:1388074. doi: 10.3389/fmed.2024.1388074. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler