Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Eksikliği ve Laringomalasi İlişkisi İncelendi

Laringomalasi, yeni doğanlarda sıkça görülen ve henüz patolojisi tam olarak aydınlatılamamış bir rahatsızlıktır. Bu çalışmada, laringomalasi ile vitamin D seviyeleri arasındaki ilişki incelenmiş ve laringomalasi sınıflamasına göre vitamin D seviyeleri değerlendirilmiştir. Çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde, Haziran 2014 ile Ocak 2021 tarihleri arasında retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada, laringomalasi tanısı konmuş 64 bebek ile yaşları benzer 64 sağlıklı bebek kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Laringomalasi grubunda 25-hidroksi vitamin D (25-OH-D) ve parathormon (PTH) seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p

Vitamin D Seviyeleri ve Laringomalasi Sınıflaması

Laringomalasi türlerine göre yapılan analizde, şiddetli laringomalasi grubunda 25-OH-D seviyeleri hafif ve kontrol gruplarına göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p

Çalışmanın Bulguları

Çalışmada, laringomalasi sınıflamasına göre vitamin D seviyelerindeki azalma dikkat çekmiştir. Özellikle şiddetli laringomalasi grubunda vitamin D seviyelerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, laringomalasi olan bebeklerde PTH seviyelerindeki düşüş, kalsiyum metabolizmasındaki değişikliklerle açıklanabilir.

Pratik Çıkarımlar

• Laringomalasi tanısı konmuş bebeklerde vitamin D seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
• Orta ve şiddetli laringomalasi vakalarında vitamin D takviyesi düşünülmelidir.
• Laringomalasi etiyolojisi üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.
• Vitamin D eksikliği olan bebeklerde kalsiyum ve PTH seviyeleri de izlenmelidir.

Sonuç olarak, bu çalışma laringomalasi ile vitamin D eksikliği arasında bir ilişki olduğunu ve vitamin D takviyesinin, özellikle orta ve şiddetli vakalarda, laringomalasi tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir. İleri araştırmalar, vitamin D tedavisinin laringomalasi üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı olarak incelemelidir.

Orijinal Makale: Turk J Med Sci. 2023 Apr 27;53(5):1404-1411. doi: 10.55730/1300-0144.5707. eCollection 2023.

Popüler Gönderiler