Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Eksikliği ve Noninfeksiyöz Üveit Arasındaki İlişki İncelendi

Son yıllarda yapılan araştırmalar, vitamin D eksikliğinin birçok otoimmün hastalıkla ilişkilendirildiğini göstermektedir. Bu bağlamda, noninfeksiyöz üveit hastalarının vitamin D seviyeleri üzerine yapılan bir meta-analiz, bu iki durum arasındaki ilişkiyi daha net bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda, noninfeksiyöz üveit hastalarının vitamin D seviyelerinin, sağlıklı bireylere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Vitamin D eksikliği, otoimmün hastalıkların yaygın bir etkeni olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, noninfeksiyöz üveit ile vitamin D seviyeleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma kapsamında PubMed, Embase, Cochrane ve Web of Science veri tabanlarında İngilizce yayınlanan çalışmalar taranmıştır. Analize dahil edilen 9 çalışma, toplamda 10.711 hastayı kapsamaktadır. Bu hastalardan 1.368 tanesi noninfeksiyöz üveit tanısı almıştır. Yapılan analizler, noninfeksiyöz üveit hastalarının kontrol grubuna kıyasla daha yüksek oranda vitamin D eksikliği yaşadığını ortaya koymuştur.

Metodoloji

Çalışmada, PRISMA yönergelerine uygun olarak meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar, vitamin D eksikliği, ortalama vitamin D seviyesi, vitamin D takviyesi ve sigara içme oranları gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler Review Manager 5.3 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar

Meta-analiz sonuçlarına göre, noninfeksiyöz üveit hastalarında vitamin D eksikliği oranı, kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksektir (OR 0.58; CI 95% 0.44 to 0.77; p = 0.0002; I2 = 61%). Ayrıca, inaktif üveit hastalarının vitamin D eksikliği oranı, aktif üveit hastalarına göre daha düşüktür (OR 5.00; CI 95% 2.84 to 8.81; p 2 = 0%).

Öneriler

– Noninfeksiyöz üveit hastalarının düzenli olarak vitamin D seviyelerini kontrol ettirmeleri önerilir.
– Vitamin D takviyesi, üveit aktivitesini azaltmada potansiyel bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir.
– Sigara içen noninfeksiyöz üveit hastalarının, sigarayı bırakmaları sağlık açısından önemlidir.

Çalışmanın sonuçları, vitamin D eksikliğinin noninfeksiyöz üveit ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, üveit hastalarında vitamin D taraması ve takviyesi üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Orijinal Makale: Ocul Immunol Inflamm. 2024 Jun 25:1-9. doi: 10.1080/09273948.2024.2367676. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler