Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Reseptör Polimorfizmleri ve Akciğer Tüberkülozu Arasındaki Bağlantı İncelendi

Son yıllarda, akciğer tüberkülozu (TB) ile vitamin D reseptör (VDR) polimorfizmleri arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar artmıştır. Bu çalışmalar, VDR polimorfizmlerinin TB’ye yatkınlık üzerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Akciğer tüberkülozu dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ederken, bu tür genetik araştırmalar hastalığın önlenmesi ve tedavisinde yeni yaklaşımlar sunabilir.

Çalışmanın Amacı: Bu araştırma, VDR polimorfizmlerinin akciğer TB’sine sahip bireylerdeki yaygınlığını incelemeyi amaçlamıştır. 2009-2023 yılları arasında yapılan çalışmaları içeren sistematik bir inceleme ve meta-analiz yapılmıştır. PRISMA yönergelerine göre yürütülen bu çalışmada, gözlemsel çalışmaların raporlanmasını güçlendirmek için STROBE kontrol listesi kullanılmıştır.

Metodoloji

Veriler, STATA versiyon 14 yazılımına girilmiş ve sabit etkiler modeli ile rastgele etkiler modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma, %95 güven aralığında (CI) ve α=0.05 ile iki yönlü istatistiksel testler kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamında toplam 28 makale incelenmiştir.

Sonuçlar

Polimorfizmlerin TB’ye yatkınlık ile anlamlı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur (P = 0.000). FokI (95% CI: 0.39-0.46), ApaI (95% CI: 0.31-0.48), BsmI (95% CI: 0.24-0.50) ve TaqI (95% CI: 0.34-0.77) polimorfizmleri en sık görülen gen polimorfizmleri olarak tespit edilmiştir. TaqI polimorfizmi en yüksek yaygınlığa sahip olup, ES değeri 56% olarak belirlenmiştir.

Öneriler

Çalışmanın sonuçlarına göre, akciğer TB’sine sahip bireylerde belirli VDR polimorfizmlerinin yaygın olduğu ve bu polimorfizmlerin hastalığa yatkınlığı artırabileceği öne sürülmektedir. Bu nedenle, TB hastalarının tedavisinde vitamin D kontrolü ve takviyesi önemli olabilir.

Değerli Çıkarımlar

  • VDR polimorfizmleri, TB’ye yatkınlık üzerinde önemli bir rol oynayabilir.
  • TaqI polimorfizmi, TB hastalarında en sık görülen genetik varyanttır.
  • TB tedavisinde vitamin D seviyelerinin izlenmesi ve düzenlenmesi gerekebilir.

Araştırma sonuçları, TB’nin genetik yönlerinin daha iyi anlaşılması ve hastalığın tedavi stratejilerinin geliştirilmesi açısından önemli bulgular sunmaktadır.

Orijinal Makale: Med J Islam Repub Iran. 2024 Mar 25;38:32. doi: 10.47176/mjiri.38.32. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler