Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Seviyeleri, Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığında Kan Basıncını Etkiliyor

Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda kan basıncının düzenlenmesinde Vitamin D’nin (25OHD) önemli bir rol oynadığı ortaya kondu. Yapılan araştırmalar, düşük 25OHD seviyelerinin yüksek kan basıncı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu bulgular, özellikle yüksek risk altındaki bu hasta grubunda kan basıncı kontrolünü optimize etmek için Vitamin D takviyesinin yararlı olabileceğini öne sürüyor.

Yeni bir çalışma, çocuklarda kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda Vitamin D (25OHD) seviyeleri ile kan basıncı (BP) arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Çalışma, 370 katılımcının verilerini kullanarak, klinik veya ambulatuvar BP indeksini analiz etti. Katılımcıların BP indeksleri, yaş, cinsiyet ve boy spesifik BP persentilinin %95’ine bölünerek hesaplandı ve indeksin 1’in üzerinde olması hipertansiyon belirtisi olarak kabul edildi.

Çalışmanın Metodolojisi

Araştırmada, çocuklarda KBH’nin etkilerini inceleyen CKiD (Chronic Kidney Disease in Children) çalışmasından elde edilen veriler kullanıldı. Çalışma, 370 katılımcının 970 ziyaret verisini ve 194 katılımcının ambulatuvar BP verisini içermektedir. Birincil hedefler, takip süresince sistolik ve diyastolik klinik ve ambulatuvar BP indekslerindeki değişiklikleri gözlemlemekti. Linear mixed-effects modelleri kullanılarak BP indeksleri ile 25OHD arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Çalışma Bulguları

Çalışmanın sonuçları, düşük 25OHD seviyeleri ile yüksek klinik sistolik BP indeksi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi. Özellikle, 25OHD seviyelerindeki her 10 ng/ml düşüşe karşılık olarak klinik sistolik BP indeksinde %1.0’lık bir artış gözlendi. Ancak, klinik diyastolik BP indeksi ile 25OHD başlangıç seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Ayrıca, 25OHD seviyelerindeki uzun vadeli düşüşlerin, klinik sistolik veya diyastolik BP indekslerindeki artışlarla anlamlı bir ilişkisi olmadığı görüldü.

Öneriler

* Vitamin D seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi önemlidir.
* Yeterli Vitamin D alımını sağlamak için gerekirse takviye kullanılmalıdır.
* Kan basıncı değerleri düzenli olarak takip edilmelidir.
* Çocuklarda KBH olan hastaların diyet ve yaşam tarzı düzenlemeleri yapılmalıdır.

Sonuç olarak, düşük 25OHD seviyeleri, KBH olan çocuklarda yüksek klinik sistolik BP ile ilişkilidir. Bu bulgu, Vitamin D takviyesinin, bu yüksek riskli hastalarda kan basıncı kontrolünü optimize etmek için potansiyel olarak yararlı bir tedavi olabileceğini öne sürmektedir.

Orijinal Makale: Pediatr Nephrol. 2024 Jul 6. doi: 10.1007/s00467-024-06434-1. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler