Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Seviyeleri İnflamatuvar Olaylarla İlişkilendirildi

Yaşlı nüfusta vitamin D seviyelerinin inflamatuvar olaylarla olan ilişkisi araştırıldı. Çeşitli veri tabanlarından elde edilen verilere göre, yaşlı hastalarda vitamin D seviyelerinde belirgin bir azalma gözlemlendi. Bu azalma, yüksek inflamatuvar belirteçlere sahip hastalarla kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Araştırma sonuçları, yaşlılarda vitamin D eksikliğinin inflamatuvar durumlarla güçlü bir bağlantısı olduğunu göstermektedir.

Yaşlı nüfusta vitamin D seviyelerinin inflamatuvar olaylarla olan ilişkisi uzun süredir tartışılmaktadır. Çeşitli veri tabanlarından elde edilen verilere göre, yaşlı hastalarda vitamin D seviyelerinde belirgin bir azalma gözlemlendi. Bu azalma, yüksek inflamatuvar belirteçlere sahip hastalarla kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Araştırma sonuçları, yaşlılarda vitamin D eksikliğinin inflamatuvar durumlarla güçlü bir bağlantısı olduğunu göstermektedir.

Çalışma Yöntemleri

Araştırma, PubMed, Web of Science, Scopus, Science Direct ve ClinicalKey veri tabanlarında Aralık 2023’te yapılan sistematik bir tarama ile yapılmıştır. Verilerin analizi için Comprehensive Meta-Analysis (version 3.0, Biostat, Inc., Englewood, NJ) yazılımı kullanıldı. Toplamda 12 çalışma ve 14,717 yaşlı hasta bu analize dahil edildi.

Sonuçlar

Analiz sonuçlarına göre, yüksek inflamatuvar belirteçlere sahip yaşlı hastalarda vitamin D seviyelerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma gözlendi. Hedges’ g = -0.221, %95 CI: -0.268, -0.173, P < 0.001 değerleri ile bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Ayrıca, vitamin D eksikliği olayının 0.321 (%95 CI: 0.305, 0.337, P < 0.001) olduğu bulundu.

Pratik Çıkarımlar

  • Yaşlılarda düzenli vitamin D seviyesi kontrolleri yapılmalıdır.
  • Vitamin D takviyeleri inflamatuvar belirteçlerin azaltılmasında rol oynayabilir.
  • Gelecekteki araştırmalar, bu ilişkileri daha ayrıntılı incelemelidir.

Sonuç olarak, yaşlı nüfusta vitamin D seviyelerinin inflamatuvar olaylarla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur. İleriye dönük uzunlamasına çalışmalar ve iyi tasarlanmış, büyük, randomize kontrollü deneyler bu spesifik hasta grubunda vitamin D eksikliği ile inflamatuvar olayların insidansı arasındaki ilişkiyi daha ayrıntılı incelemelidir.

Orijinal Makale: Cureus. 2024 May 23;16(5):e60892. doi: 10.7759/cureus.60892. eCollection 2024 May.

Popüler Gönderiler