Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Seviyeleri ve Prediyabet Arasındaki İlişki Cinsiyete Göre Değişiyor

Son yıllarda yapılan araştırmalar, vitamin D seviyelerinin prediyabet riski ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Ancak, bu ilişkinin cinsiyet tarafından nasıl etkilendiği konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Kuwait Wellbeing Study adlı çalışmada, cinsiyete özgü vitamin D ve prediyabet ilişkisi incelenmiştir.

Bu çalışmaya, diyabet hastası olmayan toplam 384 yetişkin katılmıştır. Katılımcıların 214’ü erkek, 170’i ise kadındır. Çalışma, katılımcıların kan örneklerinden alınan 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) seviyelerini ölçmüş ve prediyabet prevalansını değerlendirmiştir. Prediyabet, HbA1c seviyelerinin %5.7 ile %6.4 arasında olması olarak tanımlanmıştır.

Erkeklerde ve Kadınlarda Farklı Sonuçlar

Çalışmanın sonuçları, düşük 25(OH)D seviyelerinin erkeklerde prediyabet prevalansını artırdığını göstermiştir. Erkeklerde yetersiz vitamin D seviyelerine sahip olanların prediyabet prevalansı, yeterli seviyelere sahip olanlara göre daha yüksektir. Bu durum, erkekler için aPR’nin (düzeltilmiş prevalans oranı) 2.35 (95% CI: 1.36-4.07) olduğunu, kadınlarda ise benzer bir ilişki bulunmadığını göstermektedir (aPR: 1.03, 95% CI: 0.60-1.77).

Vitamin D Seviyelerinin Önemi

Çalışma ayrıca, 25(OH)D seviyeleri ≤35 nmol/L olan erkeklerde prediyabet prevalansının kadınlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, 25(OH)D seviyeleri >35 nmol/L olduğunda bu cinsiyet farkı gözlemlenmemiştir. Bu durum, düşük vitamin D seviyelerinin erkeklerde prediyabet riskini artırabileceğini göstermektedir.

Pratik Çıkarımlar

Araştırma sonuçlarına dayanarak, aşağıdaki somut çıkarımlar yapılabilir:

  • Erkeklerde düşük vitamin D seviyelerinin prediyabet riskini artırdığı göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Kan testleri ile düzenli olarak 25(OH)D seviyeleri izlenmelidir.
  • Vitamin D eksikliği olan erkeklerde vitamin D takviyesi değerlendirilmelidir.
  • Sağlık politikalarında cinsiyete özgü yaklaşımlar benimsenmelidir.

Çalışmanın sonuçları, cinsiyetin vitamin D ve prediyabet ilişkisini nasıl etkilediği konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle erkeklerde düşük vitamin D seviyelerinin prediyabet riskini artırdığı dikkate alındığında, bu bulguların klinik uygulamalara yansıtılması önemlidir.

Orijinal Makale: Nutr Diabetes. 2024 Jul 2;14(1):49. doi: 10.1038/s41387-024-00311-4.

Popüler Gönderiler