Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Takviyesi NAFLD Hastalarında LDL-C Düzeylerini Azaltıyor

Son dönemde yapılan bir meta-analiz, vitamin D takviyesinin, alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) olan hastalarda belirli biyokimyasal ve antropometrik parametreler üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma, son beş yıl içinde yapılmış randomize kontrollü deneyleri inceleyerek vitamin D’nin, plaseboya kıyasla NAFLD hastalarındaki etkinliğini değerlendirdi.

Araştırma kapsamında PubMed, Embase ve Cochrane Library veri tabanları taranarak randomize kontrollü çalışmalar toplandı. Bu çalışmalar, vitamin D takviyesinin NAFLD hastalarındaki etkilerini plasebo grubu ile karşılaştırdı. Değerlendirmeye alınan parametreler arasında serum 25-hidroksivitamin D (25(OH)D), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C), trigliserit (TG), toplam kolesterol (TC), yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), alkalen fosfataz (ALP), c-glutamiltransferaz, açlık kan şekeri (FBG), insülin direnci değerlendirme modeli (HOMA-IR) ve kalsiyum (Ca2+) düzeyleri yer aldı.

Sonuçlar

Meta-analiz sonucunda, vitamin D takviyesinin serum 25(OH)D düzeylerini belirgin şekilde artırdığı ve LDL-C seviyelerini düşürdüğü saptandı. Ancak, TG, TC, HDL-C, ALT, AST, ALP, c-glutamiltransferaz, FBG, HOMA-IR ve Ca2+ düzeyleri açısından plasebo grubu ile anlamlı bir fark bulunamadı.

Çalışmanın Önemi

Bu çalışma, NAFLD hastalarında vitamin D takviyesinin belirli biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. Vitamin D’nin 25(OH)D ve LDL-C düzeyleri üzerindeki olumlu etkileri, NAFLD yönetiminde dikkate değer olabilir. Ancak, diğer parametreler üzerinde belirgin bir etkisinin olmaması, daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini gösteriyor.

Pratik Çıkarımlar

NAFLD hastalarının tedavisinde vitamin D takviyesinin kullanımı ile ilgili bazı önemli çıkarımlar şunlardır:

  • Vitamin D takviyesi, serum 25(OH)D düzeylerini artırabilir.
  • LDL-C seviyelerini düşürme potansiyeline sahiptir.
  • Diğer biyokimyasal parametreler üzerindeki etkileri sınırlıdır ve daha fazla araştırma gerektirir.

Bu sonuçlar ışığında, NAFLD tedavisinde vitamin D takviyesinin belirli alanlarda fayda sağlayabileceği, ancak genel etkinliğinin daha fazla araştırma ile desteklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Orijinal Makale:

Clin Exp Hepatol. 2023 Dec;9(4):396-404. doi: 10.5114/ceh.2023.133194. Epub 2023 Nov 28.

ABSTRACT

AIM OF THE STUDY: The current updated meta-analysis aimed to explore the effects of vitamin D supplementation on various parameters in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), using the latest trials available.

MATERIAL AND METHODS: PubMed, Embase, and the Cochrane Library were screened for the collection of randomized controlled trials (RCTs) that compared the efficacy of additional vitamin D vs. the placebo group on NAFLD patients in the last 5 years. Trials included were focused on the assessment of anthropometric and biochemical indices.

RESULTS: Our results revealed that additional vitamin D greatly increased serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), and decreased the low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) levels. However, no significant differences were found in terms of triglyceride (TG), total cholesterol (TC), high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C), alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), c-glutamyltransferase, fasting blood glucose (FBG), homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) and Ca2+ levels between the supplementation of vitamin D and placebo.

CONCLUSIONS: The present study demonstrated the advantageous impact of supplementary vitamin D on the levels of 25(OH)D and LDL-C in NAFLD patients. However, the results failed to provide evidence for the superiority of additional vitamin D in relation to the concentrations of serum ALP, AST, TC, Ca, γ-glutamyl transferase (GGT), TC, FBG, IR and HDL-C.

PMID:38774194 | PMC:PMC11103799 | DOI:10.5114/ceh.2023.133194

Popüler Gönderiler