Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Takviyesi RA Hastalarında Etkili Oluyor

Romatoid artrit (RA) hastalarında vitamin D takviyesinin hastalık aktivitesi ve yorgunluk üzerindeki etkilerini araştıran yeni bir çalışma, önemli sonuçlar ortaya koydu. Tripoli Merkez Hastanesi’nde yürütülen bu çalışmada, iki grup hasta 12 hafta boyunca izlenmiştir. Bir grup haftalık 50,000 IU vitamin D alırken, diğer grup sadece geleneksel hastalık modifiye edici romatizma ilaçları (DMARD) kullanmıştır. Çalışmanın sonuçları, vitamin D takviyesinin yorgunluk seviyelerinde ve genel hastalık aktivitesinde anlamlı iyileşme sağladığını göstermektedir.

Çalışmanın amacı, RA hastalarında vitamin D takviyesinin hastalık aktivitesi ve yorgunluk üzerindeki etkilerini incelemekti. Bu kapsamda, Tripoli Merkez Hastanesi Romatoloji Klinikleri’nde prospektif bir randomize klinik çalışma yürütüldü. Uygun hastalar, DMARD ilaçları alıyor ve iki gruba ayrılıyordu; grup A haftada bir kez 50,000 IU vitamin D alırken, grup B sadece DMARD ilaçları kullanıyordu. Gruplar 12 hafta boyunca takip edildi.

Çalışmanın Bulguları

Çalışmaya 68 RA hastası dahil edildi ve bu hastaların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu (%75). Başlangıçta, yaş, cinsiyet, hastalık süresi, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP), kalsiyum ve vitamin D seviyeleri, DAS28 ve FACIT-F değerleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Ancak, 12 hafta sonunda grup A’da ortalama vitamin D seviyelerinde ve FACIT-F skorlarında anlamlı bir iyileşme görüldü. Grup A’daki vitamin D seviyelerindeki artış (24.21 ±4.81 nmol/l), grup B’dekinden (5.76 ±3.36 nmol/l) daha yüksekti. Ayrıca, grup A’daki FACIT-F skoru normal aralığa (ortalama: 39.36 ±6.15) ulaşırken, grup B hala “anormal” FACIT-F

Korrelasyon Analizleri

Korrelasyon analizleri, FACIT-F ve vitamin D seviyeleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu da daha yüksek vitamin D seviyelerinin yorgunluk üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, DAS28 ve vitamin D seviyeleri arasında zayıf bir ters korelasyon gözlendi ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p > 0.05). DAS28 ve FACIT-F arasındaki korelasyon ise pozitifti (R = 0.557, p = 0.000).

Pratik Çıkarımlar

• Haftalık 50,000 IU vitamin D takviyesi, RA hastalarında yorgunluğu azaltabilir.
• Yüksek vitamin D seviyeleri, hastalık aktivitesinin azalması ile ilişkilidir.
• Vitamin D takviyesi, geleneksel DMARD tedavisi ile kombine edildiğinde daha etkili olabilir.

Sonuç olarak, son yapılan çalışma, 50,000 IU cholecalciferol (vitamin D3) takviyesinin, RA hastalarında geleneksel DMARD ilaçlarına kıyasla olumlu etkiler sağladığını göstermektedir. Özellikle yorgunluk seviyelerinde görülen anlamlı iyileşme, bu tedavi yönteminin önemini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Reumatologia. 2024;62(2):109-114. doi: 10.5114/reum/187391. Epub 2024 May 10.

Popüler Gönderiler