Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin D Takviyesi ve Depresyon Arasındaki İlişki İncelendi

Vitamin D eksikliği, kronik ağrı koşullarıyla ilişkilendirilmiş olsa da, vitamin D takviyesinin etkilerini inceleyen randomize çalışmalar karışık sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda, sistematik incelemeler ise D vitamini takviyesinin depresyon üzerinde koruyucu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, Birleşik Krallık’ta 40-65 yaş arasındaki bireylerin yer aldığı UK Biobank verileri kullanılarak Mendelian randomizasyon yöntemi ile dört farklı sağlık durumu incelenmiştir: fibromiyalji, klinik yorgunluk, yaygın kronik ağrı ve olası yaşam boyu majör depresyon.

Çalışmada, D vitamini biyolojisi ile bilinen dört gen bölgesinden genetik varyantlar, enstrüman olarak kullanılmıştır. Lineer analiz sonuçlarına göre, genetik olarak öngörülen 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] seviyeleri fibromiyalji, klinik yorgunluk, yaygın kronik ağrı ya da olası yaşam boyu majör depresyon ile ilişkilendirilmemiştir.

Lineer Analiz Sonuçları

Genetik olarak öngörülen 25(OH)D seviyeleri, fibromiyalji (OR 1.02), klinik yorgunluk (OR 0.99), yaygın kronik ağrı (OR 0.95) ve olası yaşam boyu majör depresyon (OR 0.97) ile anlamlı bir ilişki göstermemiştir. Bu bulgular, genetik olarak öngörülen D vitamini seviyelerinin bu sağlık durumları üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır.

Non-Lineer Analiz Sonuçları

Non-lineer analizlerde ise, en düşük 25(OH)D seviyelerine sahip popülasyon diliminde genetik olarak öngörülen 25(OH)D seviyeleri ile depresyon arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (OR 0.75). Diğer dilimlerde bu ilişki gözlenmemiştir. Bu durum, D vitamini eksikliği olan bireylerde hedeflenmiş bir takviyenin depresyon riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.

Somut ve Değerli Çıkarımlar

  • Genel popülasyon için D vitamini takviyesi, yaygın kronik ağrı ve depresyon riskini önemli ölçüde azaltmamaktadır.
  • Bununla birlikte, D vitamini eksikliği olan bireylerde depresyon riskini azaltıcı etkiler görülebilir.
  • Sağlık politikaları, genel takviyeden ziyade D vitamini eksikliği bulunan bireylerin tespitine ve tedavisine odaklanmalıdır.

Sonuç olarak, bu çalışma genetik olarak öngörülen D vitamini seviyelerinin yaygın kronik ağrı ve depresyon üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. Elde edilen bulgular, genetik öngörülerle belirlenen D vitamini seviyelerinin fibromiyalji, klinik yorgunluk, yaygın kronik ağrı ve olası yaşam boyu majör depresyon üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını göstermektedir. Ancak, en düşük D vitamini seviyelerine sahip bireylerde depresyon riskinin azalabileceği gözlenmiştir.

Orijinal Makale: Transl Psychiatry. 2024 Jul 4;14(1):274. doi: 10.1038/s41398-024-02997-7.

Popüler Gönderiler