Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitamin K2 ve D Takviyesi Koroner Arter Kalsifikasyonunu Azaltmıyor

Koroner arter kalsifikasyonu (CAC), miyokard enfarktüsü ve mortalite için güçlü bir belirleyici olarak bilinir. Bu bağlamda, JACC Advances’da yayınlanan yeni bir çalışma, Vitamin K2 ve D takviyelerinin CAC ilerlemesini azaltıp azaltamayacağını araştırdı. Araştırmaya, iskemik kalp hastalığı olmayan toplam 389 katılımcı dahil edildi ve katılımcılar, çok merkezli, çift kör, randomize kontrollü bir çalışmada Vitamin K2 (720 μg/gün) ve D (25 μg/gün) takviyesi veya plasebo almak üzere rastgele ayrıldı.

Araştırma sonucunda, 2 yıl boyunca takip edilen 304 katılımcının (erkek, ortalama yaş 71) hem müdahale hem de plasebo grubunda ortalama CAC skorlarının arttığı gözlendi (Δ203 vs Δ254 AU, P = 0.089). Ancak, CAC skorları ≥400 AU olan hastalarda, müdahale grubunda CAC ilerlemesi daha düşük bulundu (Δ288 vs Δ380 AU, P = 0.047). Plak analizleri, kalsifiye olmayan plak hacmindeki ilerlemede anlamlı bir fark göstermedi (Δ-6 vs Δ46 mm³, P = 0.172). Güvenlik olayları açısından, takviye alan katılımcılarda daha az olay rapor edildi (1.9% vs 6.7%, P = 0.048).

Çalışmanın Yöntemleri

Çalışma, başlangıçta, 12. ve 24. aylarda bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ile CAC ve koroner plak hacmi değerlendirmelerini içeriyordu. Katılımcılar, iskemik kalp hastalığı geçmişi olmayan bireyler arasından seçildi ve iki alt gruba ayrıldı. Birincil sonlanım noktası, aort kapağı kalsifikasyonunun ilerlemesi olarak belirlendi, ancak bu raporda CAC ilerlemesi üzerine odaklanıldı. Çalışma boyunca güvenlik, miyokard enfarktüsü, koroner revaskülarizasyon ve tüm nedenlere bağlı mortalite gibi bileşik sonlanım noktaları ile değerlendirildi.

Çalışma Bulguları

Çalışma sonucunda, Vitamin K2 ve D takviyelerinin genel CAC ilerlemesini anlamlı derecede azaltmadığı belirlendi. Özellikle CAC skorları ≥400 AU olan hastalarda takviye grubunda daha düşük ilerleme gözlemlendi. Güvenlik açısından ise takviye alan katılımcılarda daha az advers olay bildirildi.

Somut Çıkarımlar

  • Vitamin K2 ve D takviyeleri, genel CAC ilerlemesini azaltmada etkili değildir.
  • CAC skorları yüksek olan hastalarda (≥400 AU) takviye, CAC ilerlemesini azaltabilir.
  • Takviye alan katılımcılarda daha az güvenlik olayı meydana gelmiştir.

Bu sonuçlar, daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini ve Vitamin K2 ve D takviyelerinin belirli hasta gruplarında potansiyel yararlarının detaylı incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

Orijinal Makale: JACC Adv. 2023 Nov 24;2(9):100643. DOI: 10.1016/j.jacadv.2023.100643.

Popüler Gönderiler