Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Vitaminlerle Sperm Üretimi Geliştiriliyor

Erkek üreme sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan skrotal hipertermi, spermatogenezis ve fertiliteyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu araştırma, uzun süreli skrotal hipertermiye maruz kalan yetişkin erkek farelerde vitamin B12 ve vitamin C’nin spermatogenezis üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Çalışma, germ hücreleri ve epididimal spermlerin artan skrotal sıcaklığa duyarlılığına dayanarak, bu vitaminlerin potansiyel terapötik rollerini incelemektedir.

Skrotal hipertermi, erkek üreme sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, testis sıcaklığının artması sonucu sperm üretiminde ve kalitesinde düşüşe yol açar. Çeşitli iç ve dış faktörler testis sıcaklığını artırabilir. Ancak bu araştırma, vitamin B12 ve C’nin spermatogenezis üzerindeki terapötik etkilerine odaklanmaktadır.

Yöntemler

Araştırmada, farelere skrotal hipertermi indüklenmiş ve ardından 35 gün boyunca vitamin B12 ve vitamin C verilmiştir. Sperm parametreleri, serum testosteron seviyeleri, stereolojik parametreler, apoptotik hücre yüzdesi, reaktif oksijen türleri (ROS) seviyeleri ve glutatyon (GSH) seviyeleri değerlendirilmiştir. Ek olarak, c-kit, retinoik asit geni 8 (Stra8) ve proliferatif hücre nükleer antijen (Pcna) genlerinin ekspresyonu gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile analiz edilmiştir.

Sonuçlar

Araştırma sonuçlarına göre, vitamin C, sperm parametrelerini ve stereolojik parametreleri iyileştirmede vitamin B12’den daha etkili olmuştur. Vitamin uygulanması sonrası apoptotik hücrelerde belirgin bir azalma ve ROS ile GSH seviyelerinde olumlu bir modülasyon gözlenmiştir. Ayrıca, her iki vitamin de c-kit, Stra8 ve Pcna genlerinin ekspresyon seviyelerini olumlu yönde etkilemiştir.

Uygulanabilir Çıkarımlar

Bu araştırmanın bulgularına dayanarak, skrotal hipertermiyi hafifletmek için vitamin takviyesinin pratik bir yaklaşım olarak değerlendirilmesi önerilmektedir:

  • Vitamin C, sperm kalitesini artırmada daha etkilidir.
  • Apoptotik hücrelerin azaltılması ve ROS seviyelerinin düzenlenmesi için vitamin takviyesi yapılabilir.
  • c-kit, Stra8 ve Pcna genlerinin ekspresyonu üzerinde pozitif etkiler sağlanabilir.

Bu araştırma, skrotal hipertermiyi hafifletmek için vitamin B12 ve C’nin kombine etkilerini anlamamıza yardımcı olmakta ve ısı stresi ile ilişkili infertilite için potansiyel terapötik stratejiler sunmaktadır. Bulgular, artan skrotal sıcaklıkların erkek üreme sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek için vitamin takviyesinin önemini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Clin Exp Reprod Med. 2024 May 17. doi: 10.5653/cerm.2023.06751. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler