Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bacillus Subtilis SOPC5’in Surfactin Üretme Yeteneği Araştırıldı

Bacillus subtilis SOPC5 bakterisinin surfactin üretme yeteneği üzerine yapılan bu araştırma, biyoteknoloji ve endüstriyel uygulamalar için büyük bir potansiyel sunuyor. Surfactin, düşük toksisite, yüksek biyobozunurluk ve aşırı pH seviyeleri ve sıcaklıklarda stabilite gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor. Ancak, ticari üretimi henüz gerçekleştirilememiş durumda. Bu çalışma, surfactin üretiminde yüksek verimlilik gösteren Bacillus subtilis SOPC5 suşunun izolasyonunu ve karakterizasyonunu ele alıyor.

Bir mikroorganizma olan Bacillus subtilis SOPC5, koloni görünümleri, mikroskobik gözlemler ve 16S rDNA sekanslaması kullanılarak tanımlandı. Bu suş, asit, safra, mide ve bağırsak sıvılarına karşı önemli bir tolerans sergiledi ve antibiyotiklere karşı duyarlı bulundu. Yüksek seviyelerde oto-agregasyon ve yüzey hidrofobisitesi ile dikkat çeken Bacillus subtilis SOPC5, aynı zamanda proteaz, amilaz ve selülaz salgılama kapasitesine sahip. Ayrıca, Staphylococcus aureus 10 306’ya karşı antibakteriyel aktivite göstererek, 18.0 ± 1.1 mm çapında bir antibakteriyel halka oluşturdu.

Surfactin Üretimi ve Verimlilik

Bu çalışmada, Bacillus subtilis SOPC5 suşu kullanılarak soya unu (SBM) fermantasyonu ile elde edilen surfactin verimi incelendi. Optimum koşullar altında, maksimum surfactin verimi 1.32 mg/mL olarak elde edildi. Fermantasyon koşulları şunlardı: SBM 86 g/L, inokülasyon 1.5 × 10^7 CFU/mL, FeSO4 1.2 mg/L, MnSO4 2.6 mg/L, MgSO4 0.5 mg/mL, L-Glu 4 mg/L, sıcaklık 33 °C, süre 120 saat ve 210 rpm’de çalkalama. Surfactin’in saflığı, yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile %97.42 olarak ölçüldü.

Antioksidan Aktivite

Surfactin’in antioksidan aktivitesi, 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) ve 2,2-azino-bis-(3-etilbenzotiyazolin-6-sülfonik asit) radikal katyonu (ABTS·+) radikal süpürücü yarı inhibitör konsantrasyon (IC50) değerleri ile değerlendirildi. IC50 değerleri sırasıyla 1.275 ± 0.11 mg/mL ve 0.73 ± 0.08 mg/mL olarak bulundu. Bu sonuçlar, Bacillus subtilis SOPC5 tarafından üretilen surfactin’in güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Pratik Çıkarımlar

Bu araştırmadan elde edilen veriler ışığında, okuyucular için önemli çıkarımlar şunlardır:

  • Bacillus subtilis SOPC5, yüksek surfactin üretme kapasitesine sahiptir ve bu, endüstriyel uygulamalar için değerlendirilebilir.
  • Bu suş, gıda ve sağlık sektörlerinde potansiyel bir probiyotik olarak kullanılabilir.
  • Surfactin’in güçlü antioksidan özellikleri, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde kullanılabilir.

Bu araştırma, Bacillus subtilis SOPC5’in potansiyel probiyotik olarak kullanımına ve metabolik ürünü surfactin’in hazırlanmasına yönelik bilimsel bir temel sağlamaktadır.

Orijinal Makale: J Sci Food Agric. 2024 Jun 23. doi: 10.1002/jsfa.13674. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler